Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Högt jämställdhetsindex jämfört med andra

2017-05-18

JÄMSTÄLLDHET. Malmö högskola är inte en jämställd arbetsplats men ligger bra till som helhet när jämställdheten mäts kvantitativt – både jämfört med andra högskolor och universitet och jämfört med andra organisationer. Dock backar vi för andra året i rad.

Nu har resultatet för Malmö högskolas jämställdhetsindex 2016 kommit. Högskolan mäter kvantitativa nyckeltal med hjälp av Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex sedan 2012. Årets utveckling visar att vi ligger bra till som helhet, både jämfört med andra högskolor och universitet och jämfört med andra organisationer, men Malmö högskola backar i de två senaste mätningarna.

Sveriges resultat

Sveriges sammanlagda jämställdhetsindex för 2016 visar en minskning för första gången sedan 2009. Det är nio nyckeltal som slås ihop till ett index: könsbalansen i olika yrkesgrupper, i ledningsgruppen, karriärmöjligheter, ersättning/lön, ohälsa, föräldraskap, jämställdhetsarbete, fast anställning och heltidsanställning.

I landet som helhet är det särskilt ett nyckeltal som går åt fullständigt fel håll i förhållande till jämställdhet, ohälsan bland kvinnor ökar kraftigt i landet. Sverige är väldigt könssegregerat när det gäller yrkesgrupper, de är antingen väldigt mans- eller väldigt kvinnodominerade och det förändras inte mycket, av de tjugo vanligaste yrkena som kvinnor arbetar i har bara ett yrke en jämställd yrkesgrupp. Bäst av alla arbetsplatser som deltar är Post och telestyrelsen med 167 poäng.

Status för högskolans jämställdhet

Malmö högskola är inte en kvantitativt jämställd arbetsplats, men jämfört med de andra högskolorna och universiteten, sammanlagt åtta, ligger vi bra till, på delad förstaplats med 128 poäng. Basen för Malmö högskolas index för 2016 består av 1000 kvinnor och 668 män.

När det gäller långtidssjukfrånvaro och föräldradagar är det ingen skillnad mellan könen, så ser det inte ut vid andra lärosäten eller inom andra brancher. Jämfört med andra, har vi relativt låg långtidssjukfrånvaro med en liten skillnad mellan män och kvinnor. Däremot har vi stor och ökande obalans när det gäller olika yrkesgrupper, de flesta är antingen kvinno- eller mansdominerade.

Resultatet för karriärvägar

När det gäller de akademiska karriärvägarna är det jämställt när det gäller doktorander, lektorer och docenter. Karriärutvecklingen från docent till professorer är däremot ojämställd på kvinnors bekostnad och går åt fel håll, antalet män som är docenter har ökat mellan åren 2012-2106 medan antalet kvinnor ligger kvar på samma nivå mellan åren. När det gäller möjligheten att göra chefskarriär på Malmö högskola, är det 55 procent av kvinnorna som är chefer i förhållande till medarbetarna där andelen kvinnor är 61procent.  Malmö högsta ledningsgrupp har blivit ojämställd på mäns bekostnad, efter att i ett antal år varit kvantitativt jämställd.

Se Nyckeltalsinstitutets genomgång av nyckeltal - i Box

Text: Johanna Svensson