Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hög kvalitet i grundlärarutbildningen åk 4-6

2017-11-01

UTBILDNING: Grundlärarutbildningen åk 4-6 på Malmö högskola får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det är pilotutvärderingar av grundlärarutbildning och förskollärarutbildning vid åtta universitet och högskolor i Sverige som gjorts.

anders-linde-laursen3_liten– Väldigt roligt, säger dekan Anders Linde-Laursen vid Fakulteten för lärande och samhälle, LS. Det ligger ett omfattande och gediget lagarbete bakom och jag vill tacka alla som deltagit.

gunilla l– Framförallt bör de undervisande lärarna, lärarnas arbete i ämneslagen och det systematiska arbetet i programrådets utskott framhållas, tillägger kvalitetskoordinator Gunilla Löfström på LS.

Lovvärt

Vad gäller Malmö högskola betonar UKÄ som lovvärt den verksamhetsförlagda utbildningen och de studentaktiva lärandeformerna och att det finns en forskningsmiljö vid lärosätet. Det finns en progression vad studenterna förväntas kunna och det finns en koppling mellan mål och vad som ska examineras, enligt UKÄ:s utlåtande. Lärosätet får också beröm för att en tidigare student anställts för att arbeta med att få studenterna att vara aktiva i utvecklingen av utbildningen.

Behöver utvecklas

Det finns dock områden som behöver utvecklas. I beslutet talas om brister kring att rusta studenter i kvantitativa forskningsmetoder och det saknas ett tydligt perspektiv på hur digital teknik kan relateras till lärande och undervisning.

– Vi är redan igång med att förstärka båda dessa, säger Gunilla Löfström. Digitalt lärande finns redan i utbildningen och lärarna i utskottet arbetar med att stärka digitalt lärande. Kunskaper kring de kvantitativa forskningsmetoderna stärks i ämneskurser och i en kurs kallad Vetenskap och beprövad erfarenhet i den utbildningsvetenskapliga kärnan.  

Systematiskt kvalitetsarbete

Även det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas, enligt UKÄ:s utlåtande.
– Vi kommer att ha ett kvalitetssäkringssystem på LS inom ramen för Malmö universitets kvalitetssäkringssystem, säger Anders Linde-Laursen. Vi har tagit fram ett underlag på fakulteten som arbetats med i olika beslutande och rådgivande organ och som ligger till grund för beslut efter diskussion i fakultetsstyrelsen i november. Det bygger på det kvalitetsarbete vi redan bedriver och nu täpper vi till luckor och förstärker där det behövs samt klargör ansvarsfördelning.

Totalt har UKÄ, i denna pilot, utvärderat sex lärosätens grundlärarutbildningar och två lärosätens förskollärarutbildningar. Två utbildningar fick ifrågasatt kvalitet medan de övriga sex fick omdömet hög kvalitet.

– Nu får vi delta i uppföljningen av pilotutvärderingen 4-6, påverka processen och sedan rusta oss för 2018 då det blir än fler reguljära utvärderingar, säger Anders Linde-Laursen.

Fler utvärderingar under 2018

Under 2018 kommer UKÄ tidigt, i en ordinarie granskningsomgång, utvärdera grundärarutbildningens inriktningar fritidshem och F-3 samt förskollärarutbildningen. Sedan följer ämneslärarutbildningen där ämnena svenska, matematik, bild, idrott och samhällskunskap kommer vara i fokus.

UKÄ ska också granska hela Malmö universitets kvalitetsarbete under 2018. Det rör både kvalitetsramverk och de olika fakulteternas kvalitetsarbete.

Text: Helena Smitt