Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

HUS vill få bostadsfrågorna på bordet

2017-03-29

FORSKARNÄTVERK. Fokuset på bostadsforskning har minskat under 2000-talet samtidigt som hemlöshet och bostadssegregation har ökat. Nu vill högskolans nybildade nätverket HUS motverka denna utveckling.
Detta genom att skapa kunskapsallianser som tvärvetenskapligt belyser bostads- och urbanfrågor – där exempelvis finansiella, fördelningspolitiska och humanvetenskapliga perspektiv korsar varandra. 

  Bostäder på Sallerupsvägen i Malmö
  Forskarnätverket HUS vill åter föra upp bostadsfrågorna på bordet. Här bostäder på Sallerupsvägen i Malmö.

Förkortningen HUS står för: Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa. I denna gruppering – som nu har fått nätverksstöd av rektor Kerstin Tham på 250 000 kronor – ingår i dagsläget ett 20-tal forskare från ett forskningscentrum och sex institutioner på två fakulteter (Kultur och samhälle samt Hälsa och samhälle) på Malmö högskola.
Sju av de aktuella forskarna är professorer i olika ämnen som till exempel: design i teori och praktik, urbana studier samt sociologi och etnologi.
– Historiskt sett var boendet i det närmaste kärnan i välfärdsbygget. Sedan lades bostadsdepartementet ner i början av 90-talet och den fria marknaden skulle sköta dessa frågor utan inblandning av politiken. Med det följde även att en stor del av finansieringen av bostadsforskningen försvann.
– Vi vill nu åter få upp dessa frågor på bordet och samtidigt bredda bostads- och urbanforskningen genom att knyta den närmare närliggande och relaterade fält.
– Boendet är i dag en av de stora samhällsutmaningarna. Bostaden är otroligt viktig i människors liv och är på olika sätt kopplad till exempelvis sociala och ekonomiska frågor, hälsa och kriminalitet, säger Carina Listerborn, huvudsökande och professor i stadsbyggnad på Institutionen för urbana studier, Kultur och samhälle.

Utveckla nationella och internationella samarbeten
I sin ansökan om nätverksstöd skriver grupperingen att nätverket HUS avser ”att utveckla och konsolidera pågående forskning på Malmö högskola kring hållbar stadsutveckling utifrån sociala rättviseperspektiv, med bostadsfrågan som en central nod i nätverket”.   
Nätverket tänker bygga vidare på bland annat den nationella forskningsmiljön CRUSH, Critical Urban Sustainibility Hub (som har sin bas på Institutionen för urbana studier) och forskarutbildningsområdena MUSA, Migration, urbanisering och samhällsomvandling, och NMOG, Nya medier, offentligheter och gestaltningsformer.  
HUS vill dessutom fortsätta att utveckla de många nationella och internationella samarbeten som i dag byggts upp inom högskolans olika miljöer – däribland med Labex Futurs Urbains, Université Paris och Rochester Institute of Technology.
Grupperingens medlemmar poängterar även i sin framställan till rektor att de, utifrån pågående forskning på högskolan, identifierat ett stort behov av ”en utmaningsbaserad och empiriskt grundad forskning” som sker i samverkan med omgivande samhälle, inte minst civilsamhället.
– Vi behöver en förnyad kunskapsutveckling som i förlängningen kan bidra till förändrade perspektiv och nya fokus i bostadspolitiken, säger Carina Listerborn.

Vill bli södra Sveriges viktigaste forskningsmiljö
Närverket kommer både att arbeta formerande och utvecklande. Där det initialt främst handlar om att skapa en överblick över befintlig forskning inom området samt formulera relevanta forskningsfrågor. För att därefter exempelvis initiera nya forskningssamarbeten och författa ansökningar.
Under innevarande år kommer nätverket därför att, bland andra aktiviteter och insatser, anordna tre kombinerade hearings- och idéseminarier.
– Vi tänker använda en del av våra träffar under året till att jobba fram vår programansökan. För på sikt vill vi bli södra Sveriges viktigaste bostads- och urbanforskningsmiljö, avslutar Carina Listerborn. 

Text: PM Eriksson