Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Forskarnätverk vill koppla samman utbildning, migration och flyktingskap

2017-03-09

FORSKARNÄTVERK. Mobilitet, flyktingskap och likvärdig utbildning.
Det är forskningsområdena för ett av nätverken på högskolan som på sikt vill starta ett forskningsprogram.
– Vi vill titta på dessa fenomen både inifrån och utifrån, såväl från praxisnära perspektiv som övergripande och teoretiska perspektiv, säger Malin Ideland, professor och gruppens huvudsökande.  

  Studenter
  Forskarnätverkets ambition är ”att koppla det som händer inom utbildningsinstitutioner till livet utanför – både i vardagen i Sverige, i migrationsprocessen och även i det politiska livet".    

Forskargrupperingen är ett av de nätverk som nu har beviljats utvecklingsstöd av rektor Kerstin Tham på 250 000 kronor. För dessa pengar avser gruppen under året att bland annat anordna en tre dagar lång forskningsworkshop med både svenska som internationella deltagare.
Dessutom ska de genomföra en tvärvetenskaplig litteraturöversikt samt arrangera månatliga seminarier för forskarnätverket. Detta för att bygga upp en gemensam kunskapsbas och planera för forskningsprogrammet.
– Vi ska ha ett möte i slutet månaden för att mer i detalj lägga upp arbetet under året. Det ska bli fantastiskt roligt att träffas och planera, det finns så mycket kompetens i gruppen.

En viktig extern aktör i nätverket är Malmö stads forsknings- och utvecklingsavdelning Pedagogisk inspiration. Det var också primärt tack vare ett initiativ från staden som nätverket och nätverksansökan kom till stånd.
– Malmö stad bjöd in till en workshop med ett likartat tema. Under den dagen kom vi fram till att vi skulle gå samman och söka nätverksstöd för att utveckla vårt samarbete mellan oss forskare sinsemellan och med kommunen. Det passade oss som hand i handske.  

Den grundläggande ambitionen med forskarnätverket är ”att koppla det som händer inom utbildningsinstitutioner till livet utanför – både i vardagen i Sverige, i migrationsprocessen och även i det politiska livet”.  
Och detta vill de angripa utifrån flera vinklar.
–  Det brukar det vara antigen eller, antingen praxisnära eller mer teoretiskt. Nu vill vi pröva om det är fruktbart att angripa frågorna från båda hålla samtidigt.
– Vi tror att det kommer att hända något i mötet mellan dessa olika perspektiv. Vi vill bryta upp dessa revir och göra något produktivt tillsammans, säger Malin Ideland.   

Forskarnätverket – där det ingår medarbetare från Lärande och samhälle, Kultur och samhälle och Hälsa och samhälle – vill nu belysa flera teman och ställa nya frågor om:

  • Mobilitet och migration (utifrån elevernas och studenternas perspektiv och historiska och geografiska kontexter),
  • Flyktingskap (vad det betyder för individer, skolan och samhället),
  • Likvärdig skola (det behövs mer kunskap om orsakerna till den ökade ojämlikheten och hur trenden kan vändas),
  • Utbildningsinstitutioner (hur reproduceras innanför- och utanförskap).

I sin ansökan om stöd poängteras det även att nätverkets forskare redan i nuläget har omfattande internationella kontakter. Dessutom ska det inledas ett samarbete med två universitet i Jordanien för att lära sig mer om flyktingarnas erfarenheter och bakgrunder samt hur stater i Mellanöstern arbetar med mobilitet och utbildning.
– Det är viktigt att dessa frågor lever och studeras. Vår ambition är att få starta ett forskningsprogram. Men jag tror att det redan under detta år kommer att bli så att delar av vår grupp kommer att söka externa medel, avslutar Malin Ideland. 

Text: PM Eriksson