Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Enkätundersökning ska ge bild av forskning inom området jämlik hälsa

2017-05-24

FORSKNING. Malmö universitet ska stärka forskningen inom en rad profilområden.
Därför ombeds nu lärosätets forskare som är verksamma inom fältet ”jämlik hälsa” att medverka i en enkätundersökning.
– Enkätresultaten kommer att vara viktiga i den analys som vi ska genomföra inför kommande satsningar inom forskningsområdet, säger Tapio Salonen, vicerektor för samhällsutmaningar.  

När högskolan blir universitet ska lärosätets forskning – både utökas och utvecklas. Mot denna bakgrund identifieras nu olika flervetenskapliga och samhällsrelevanta forskningsområden – där ett av dessa är: jämlik hälsa.
– Syftet med profilområdena är att stärka lärosätets forskning som helhet.
– Genom att analysera både avslutad och pågående forskning ur ett flervetenskapligt och fakultetsöverskridande perspektiv kan vi identifiera kunskapsluckor och nya forskningsfrågor som sedan kan ligga tillgrund för nya satsningar, säger Tapio Salonen.     

I bakgrundsbeskrivningen till enkäten, som ska skickas ut till högskolans forskare i nästa vecka, återges olika definitioner av ”jämlik hälsa”. Enligt den pågående nationella Kommissionen för jämlik hälsa så handlar det om ”systematiska skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position”. Medan ”jämlik hälsa” är ett bredare forskningsfält i ett internationellt perspektiv som spänner över begreppen ”health equity” och ”health (in)equality”.
 – När vi ska arbeta flervetenskapligt och fakultetsövergripande är det viktigt forskningen omfattar olika discipliner, teoribildningar och metoder, säger Tapio Salonen.  

Tanken är att forskarnas svar i den aktuella webbenkäten ska ingå i en kommande analys inför framtida satsningar inom forskningsfältet – där lärosätets ambition är att vara ledande såväl nationellt som internationellt.
– Med hjälp av enkäten vill vi nu få en tydlig bild av vilken forskning inom området jämlik hälsa som i dag bedrivs vid vårt lärosäte, säger Tapio Salonen, vicerektor för samhällsutmaningar.  

Fotnot: Webbenkäten skickas ut till högskolans forskare tisdag 30 maj. Svar kan lämnas fram till 16 juni.

Text: PM Eriksson