Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Deras uppgift: revidera arbetsordning

2017-10-10

ARBETSORDNING. Anders Edvik, Maria Engberg och Per Alstergren.
Det är tre lärare och forskare som blivit utsedda av sina respektive fakultetsstyrelser att ingå i – arbetsgruppen för revidering av lärosätets arbetsordning. 
Ambitionen är att översynen av styrdokumentet ska vara klar till nästa sommar.  

Rektor Kerstin Tham har, som vi tidigare berättat, fått i uppdrag av högskolestyrelsen att ta fram ett förslag ”på reviderad arbetsordning som kan träda i kraft 1 januari 2019, i syfte att uppnå bättre balans mellan linje och kollegialitet”.
Hon kommer att genomföra detta arbete tillsammans med en arbetsgrupp som ska bestå av elva kollegor från övriga delar av högskolan. Och de som ska ingå i gruppen (se nedan) fastställdes vid måndagens beslutsmöte (9 oktober).
– Det är hedrande att ha blivit utsedd till denna arbetsgrupp.
– En modern och transparent arbetsordning och delegationsordning är av största vikt för att säkerställa och förbättra det kollegiala inflytandet, något som är centralt i den nya strategin för vårt framtida Malmö universitet, säger Per Alstergren, professor vid Odontologiska fakulteten och en av medarbetarna som ska ingå i arbetsgruppen.

Fakultetsstyrelserna fick inför beslutet nominera en kvinna och en man från respektive styrelse. Därefter valde Kerstin Tham ut en representant per styrelse så att könsfördelning blev så jämn som möjligt.
Även högskolans dekan- och prefektgrupp fick nominera var sin kandidat samtidigt som doktorand- respektive studentkåren erbjöds att utse var sin representant. Den sistnämnda organisationen valde dock att avstå fån denna möjlighet.
– Vi har nu en arbetsgrupp med lärarrepresentanter från fakultetsstyrelserna och som har bred förankring i hela organisationen. Det är viktigt för att vi i vårt revideringsarbete ska få med de vetenskapsområden och perspektiv som finns på lärosätet.
– Målet är att vi ska få fram en arbetsordning som överensstämmer med Strategi 2018-2022 och som stärker det kollegiala inflytandet och samtidigt bidrar till mer transparenta beredningar och linjeansvar, säger Kerstin Tham.     

Planen är att den reviderade arbetsordningen ska beslutas av lärosätets styrelse nästa sommar. Fakulteterna ska sedan, är tanken, kunna förbereda införandet av den nya arbets- och delegationsordningen under nästa höst.

Text: PM Eriksson