Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

De bygger nätverk för att forska om digitaliserat samhälle

2017-02-23

FORSKARNÄTVERK. Hur kan vi skapa ett hållbart digitaliserat samhälle?
Det är den övergripande frågeställningen för en av forskargrupperna på högskolan som får nätverksstöd under året.
– Tillsammans vill vi skapa en dynamisk forskarmiljö med kapacitet att ligga i framkant såväl nationellt som internationellt inom detta område, säger Maria Engberg, universitetslektor och gruppens huvudsökande. 

  Digital dosett
  Digitalisering förändrar samhället.  

Digitaliseringen har, som bekant, på ett fundamentalt sätt förändrat vårt moderna samhälle. Det gäller allt från industri- och företagsvärlden, offentlig sektor, kultursfären, medierna till vårt eget arbets- och privatliv. Denna process är samtidigt tätt sammanflätad med andra övergripande och  nutida trender som exempelvis globalisering, urbanisering, och ökad individualisering samt mångfald och pluralism. 
Vi kan därför inte studera digitalisering som ett isolerat fenomen utan koppling till sociala institutioner och mänskliga relationer om vi ska öka vår förståelse för och vinna ny relevant kunskap inom området. 

Det framhåller, något förenklat, den aktuella forskargruppen i sin ansökan ”Digitalizing society” – som nu har beviljats med 250 000 kronor i utvecklingsmedel från rektor Kerstin Tham. Med hjälp av bland annat detta stöd avser gruppen under innevarande år att utveckla samarbetet för att på sikt förhoppningsvis få starta ett forskningsprogram.    
– Det digitaliserade samhället är, som alla förstår, väldigt komplext.
– Av det skälet måste vi närma oss frågorna på bred front och analysera och arbeta utifrån såväl problem och lösningar som utmaningar och möjligheter, säger Maria Engberg.

Inom det aktuella nätverket återfinns därför forskare som representerar en rad olika fakulteter och akademiska discipliner såsom teknologi, humaniora, konstnärliga området, design och samhällsvetenskap.
– Det känns väldigt spännande att samla flera olika perspektiv under ett och samma tak. Det blir många intressanta krockar när till exempel datavetare, ingenjörer, samhällsvetare och humanister  ska titta på samma fenomen.
– Vår nuvarande grupp kan därför ses som ett fundament med många erfarna forskare. Nu är tanken att vi ska identifiera och knyta till oss ytterligare kollegor och samarbetspartners både inom och utanför universitetet, nationellt och internationellt.   
Maria Engberg och övriga gruppen förklarar vidare i underlaget att några viktiga uppgifter inom deras breda forskningsfält blir att exempelvis bidra med kritiska analyser, utveckla forskningsmetoder och finna hållbara tekniska lösningar – det sistnämnda när det gäller exempelvis effektivt utnyttjande av resurser, funktionalitet och olika säkerhetsaspekter.

Forskargruppens övergripande frågeställning är: Hur kan vi skapa ett hållbart digitaliserat samhälle?. Utifrån detta är det tänkt att gruppen under den nätverkande fasen ska titta närmare på ett antal nyckelområden som exempelvis:

  • Mänskliga och icke-mänskliga relationer i det digitaliserade systemet. Hur kan vi förbättra metoder för att studera och skapa interaktion mellan individer och grupper med digitala system som är integrerade i befintliga strukturer och organisationer?
  • Datadriven och algoritmstyrda strukturer. Hur påverkas mänskliga och sociala relationer av algoritmstyrda processer?

Under året avser forskargruppen att anordna workshops med andra kollegor på högskolan och externa samarbetspartners. Syftet är då att identifiera relevanta forskningsområden för det framtida forskningsprogrammet och potentiella forskningsfinansiärer.
Gruppen ska även under 2017 sätta samman ett råd med externa partners från andra lärosäten, näringslivet, offentlig sektor och kultursfären. Dessutom ska det tillsättas en redaktörskommitté som ska leda arbetet med att formulera innehållet i det planerade forskningsprogrammet.     
– Målet är såklart att få starta ett övergripande forskningsprogram. Men redan i denna fas lär det utkristalliseras en rad forskningsprojekt som kan söka pengar från exempelvis Vinnova, Vetenskapsrådet eller EU:s ramprogram Horisont 2020, säger Maria Engberg.

 

”Digitalizing society” är det första forskarnätverket som presenteras i nyhetsbrevet. Är du nyfiken på övriga forskargrupper som har fått nätverksstöd? Under de kommande veckorna kommer även de att få berätta mer om sina planer.

Text: Per M Eriksson