Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors beslut om ändring av riktlinjer, tandläkarstolar och tillåten avvikelse

2017-06-19

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 25). Rektor anordnar varje måndag ett beslutsmöte.
På dessa möten fattas beslut i frågor av övergripande art eller om löpande arbete – som inte har delegerats vidare inom organisationen.

Här nedan finner du veckans beslut. 

Rubrikerna länkar till aktuella beslut. 

Anställning av gästprofessor i Internationell migration och etniska relationer (IMER) för Willy Brandt professuren (Dnr. REK 2.2.1 - 2017/136)
Malmö högskola beslutar härmed att anställa Maarten Peter Vink som gästprofessor i IMER (50 procents anställning från första september 2017 till sista augusti 2018).  

Revidering av riktlinjer för antagning av docent vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.3 - 2017/316)
Ansökningshandlingar till befordran och anställningar tas numera emot i digital form till registrator. Ansökan om antagning till docent bör revideras för tas emot digitalt på samma sätt.

Odontologiska fakulteten. Utbyte units etapp 1. (Dnr. 31 - 2015/533)
Odontologiska fakulteten ska byta ut sina units (tandläkarstolar) under de närmaste åren. Första etappen ska genomföras i sommar.  

Fyra forskningsprojekt tilldelas medel från Centrum för sexologi och sexualitetsstudier. Ansökningarna har granskats utifrån vetenskaplig kvalitet, originalitet, genomförbarhet och relevans för sexualitetsområdet. Då centrumföreståndaren befunnit sig i en jävsituation (forskningssamarbete funnits med flera av sökande), varför rektor fattar beslut om tilldelning av aktuella medel.
(Dnr. HR 2.2.3 - 2017/361)
Anders Kottorp har blivit rekryterad till uppdraget som dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle. Då han innehar en professur vid UIC i Chicago har fakultetens anställningsnämnd berett anställningen av Kottorp enligt kallelseförfarande. 
Utdrag ur högskoleförordningen 4 kap 7 §:
"En högskola får kalla en person till anställning som professor om anställningen av personen är avsärskild betydelse för en viss verksamhet vid högskolan."

Tillåten avvikelse mot fakultetstak 2018 (Dnr. LED 1.3. - 2017/296) 
Rektor Kerstin Tham beslutar att högskolans fakulteter för 2018 får understiga sina respektive interna takbelopp för utbildning med 5 % (3+2) utan att få ersättningen justerad.Eventuell justering av fakultetsanslag på grund av underproduktion utöver beslutad tillåten procentuell avvikelse 2018 görs i resursfördelningen för 2020.

Text: PM Eriksson