Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslut: ny logotyp, inventering och befordran till professor

2017-05-24

REKTORS BESLUTSMÖTE (vecka 21). På rektors beslutsmöte fattas beslut i övergripande frågor som inte är av den karaktären att beslut ska fattas av högskolestyrelsen, samt beslut i frågor som rör det löpande arbetet och inte har vidaredelegerats.
Mötet hålls varje måndag och nedan finner du besluten som fattades i veckan.

Rubrikerna länkar till aktuella beslut.

Genomförande av seminarieserien Knowledge for Change
Inom ramen för satsningen på fokusområden initieras en ny seminarieserie, Knowledge for Change. Syftet är att positionera Malmö universitet i lärosäteslandskapet och stärka lärosätets ställning och profil som forskningsaktör i Sverige.

Genomförande av inventering av forskningskompetens inom fokusområdet ”Jämlik hälsa”
Det finns behov av att genomföra en inventering av hur kompetensstrukturer och intresseområden ser ut inom detta område inom blivande Malmö universitet för att ligga till grund för fortsatta överväganden och initiativ. 

Byte av logotype och uppgradering av grafisk profil i samband med namnbyte till Malmö universitet
Inför Malmö högskolas övergång till universitet 2018 kommer Malmö högskola ändra namn till Malmö universitet. Namnbytet innebär att en översyn av den nuvarande logotypen och den grafiska profilen och manual har setts över. 

Riktlinjer till beslut logotyp och grafisk profil
Den 1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet och den nya logotypen, grafiska profilen och namnet Malmö universitet ska börja gälla. Skyltar, trycksaker, profilprodukter, digitalt material och andra kommunikationsmaterial men också styrdokument, handlingar och mallar behöver uppdateras med lärosätets nya namn och logotyp. 

Befordran till professor i datavetenskap, Thomas Pederson
Rektor beslutar att befordra Thomas Pederson till professor i datavetenskap

Yttrande över delbetänkande – För en god och jämlik hälsa –
En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
(SOU 2017:4)

Befordran av Annica Andersson till biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik (Dnr. HR 2.2.3-2017/377)

Projektdirektiv för införande av ny lärplattform Canvas 
Malmö högskola avser att införa Canvas som ny lärplattform under 2018. Införandet ska stärka Malmö högskolas kvalitet i undervisningen. Genom att införa en ny modern lärplattform erbjuds möjligheter att stimulera högskolans pedagogiska utveckling och digitalisering.

Text: PM Eriksson