Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbetet med Niagaraomtaget pågår för fullt

2017-09-15

ARBETSMILJÖ. Arbete med Niagaraomtaget pågår med nulägesanalys och att ta fram förslag och underlag till möjliga förändringar. Beslut som fattades innan omtaget kommer att fullföljas. Exempel på redan pågående förändringsprojekt gäller studentytorna och förändringar i entréplan.

Arbetet med Niagaraomtaget pågår för fullt och projektets arbetsgrupper – en projektgrupp och en styrgrupp – träffas regelbundet under hösten för att driva arbetet vidare. Projektgruppen har tagit fram en preliminär projektplan för det fortsatta arbetet och baserat på en nulägesanalys ska de ta fram förslag på olika typmiljöer och kostnader för dessa.

Tidigare beslutat förändringsarbete fortsätter

Beslut som gäller ändringar i Niagara och fattats innan omtaget kommer att fullföljas, men det kanaliseras genom styrgruppen för att arbetet ska hållas ihop. Verksamheten skall störas så lite som möjligt. 

Exempel på redan pågående förändringsprojekt är alla studentytor, det ska bli fler studie- och mötesplatser, vilket starkt efterfrågas av studenterna. På plan fem gör K3 förändringar för att få fler mötesplatser för lärare och studenter.

Det finns sedan tidigare beslut om att Niagaras entréplan ska förändras men inte hur, det arbetet inkluderas i projektet och projektgruppen tittar på olika alternativ. Det finns starka önskemål om att entrén ska visa att man kommer in i en akademisk miljö mer än idag, och även att det ska finnas fler sitt- och mötesplatser. Styrgruppen och Studentkåren Malmö har ställt sig positiva till att ha en secondhandbokhandel för kurslitteratur i entréplan. Nu pågår diskussioner om yta, hyra och dylikt. 

Pågående arbete i projektgruppen

Under sommaren började projektgruppen titta på utemiljön, entrén och studentmiljöer. De tog också fram en sammanställning över antal anställda med arbetsplats i Niagara. I dag har cirka 500 personer sin huvudsakliga arbetsplats i Niagara, om tre år är uppskattningen att det blir närmare 600 personer. Medarbetarnas rörelser mellan husen håller på att kartläggas, framför allt mellan Niagara och Gäddan och Orkanen. Beräkningar av yt-krav, jämförelser och konsekvensanalyser för olika alternativa lösningar ska också göras nu.

Varierade miljöer

Arbetsplatser/ytor behöver formas efter varje enhets behov, arbetssätt och funktioner men också efter byggnadens möjligheter och med möjlighet till förändringar i framtiden. Det är blandade miljöer som är utgångspunkten i arbetet, det kommer troligtvis inte att se likadant ut överallt i huset. Simon Siggelsten och Jesper Magnusson från projektgruppen har fått i uppdrag att kommunicera med alla verksamheter enhetsvis för att kunna presentera alternativ som fungerar i respektive verksamhet. 

Tidsplan och budget

Eftersom omfattningen av förändringarna i Niagara inte alls är klara är det ett svårt pussel att lägga en tidsplan för projektet. En viktig utgångspunkt för projektet är hitta en bra lösning som svarar väl mot verksamhetens krav, men samtidigt är flexibelt inför framtida förändringar. Tanken har varit att processen skall vara färdig för genomförande sommaren 2018 men det innebär en väldigt tajt tidsplan – i så fall måste planerna vara beslutade och klara senast i februari. Särskilt när det gäller husets personalytor menar projektgruppen att det riskerar att gå för snabbt i beslutsfasen i så fall, och att det är bättre att göra förarbetet mer grundligt så att det blir bra. 

Styrgrupp

Per Hillbur, prorektor och ordförande
Andreas Jacobsson, dekan Teknik och samhälle
Rebecka Lettevall, dekan Kultur och samhälle
Susanne Wallmark, förvaltningschef
Maria Hellström Reimer, professor i design i teori och praktik vid K3
Mats Lyberg, huvudprojektledare projektgruppen, adjungerad till styrgruppen
Johanna Svensson, kommunikatör internkommunikation, adjungerad
Anita Braun, ledningssekreterare
Ilona Karppinen, studeranderepresentant Kultur och samhälle 

Projektgrupp

Mats Lyberg, huvudprojektledare och enhetschef för projekt och förvaltning
Sara Säthersten, HR-specialist                
Jesper Magnusson, fil.dr i arkitektur, Urbana studier
Bodil Sterner, högskolesekreterare Teknik och samhälle och arbetsmiljöombud
Simon Siggelsten, universitetslektor i byggteknik och arbetsmiljöombud, Urbana studier
Jasmin Müller, studentrepresentant, student internationella relationer
Agnes Adersjö, inredningsarkitekt
Annika Åkerblad, inredningsarkitekt 

Text: Johanna Svensson