Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Arbete med att förbättra tjänsteplaneringen pågår

2017-08-23

ARBETSMILJÖ. I våras startades en högskoleövergripande process för att förbättra tjänsteplaneringen på högskolan. Målet är en långsiktig och stabil arbetssituation för lärare och forskare och för högskolan som helhet.

Under vårterminen genomfördes workshops med tjänsteplanerare och under maj månad intervjuades ett 30-tal lärare från de fem fakulteterna om hur de såg på sina behov i förhållande till syfte och mål med tjänsteplaneringen. Adjunkter, lektorer och professorer, samt doktorander intervjuades.

Status i augusti 2017

För närvarande pågår arbete med att analysera materialet som samlades in under vårterminen. Det går redan att se ett antal återkommande teman. Ett genomgående tema i intervjuerna med lärare är en upplevelse av brist på tid och att arbetet som ska utföras är detsamma eller större, men ska utföras med mindre resurser. Det leder på vissa håll till en ohållbar arbetssituation som skapar stress och frustration för enskilda medarbetare, men också går ut över kvaliteten i verksamheten.

Ett annat återkommande tema är ökad administration, exempelvis mer omfattande byråkrati när det gäller kursplaner, att det har blivit svårare att få hjälp och förstå vem man ska vända sig till, och att det har införts flera komplexa system att använda – nya Ladok, Retendo, Reach me.

När analysarbetet är klart ska projektgruppen ta fram förslag på förbättringar.

Kristian Sjövik från Lärande och samhälle är ny projektledare för processen efter att Anna Andersson från HR-avdelningen har börjat på ny tjänst och lämnat högskolan. I projektgruppen finns också Henriette Lucander, Teknik och samhälle, verksamhetsutvecklare, Gunilla Lindström, konsult från Trivector, Martin Hemberg, ekonom vid Gemensamt verksamhetsstöd och Gunnar Krantz, enhetschef från Kultur och samhälle.

Processens mål

Att skapa förutsättningar för bättre planering av personella resurser

  • som tar sin utgångspunkt i individens kompetens och uppfattning om hur läraren/forskaren bäst kan bidra till verksamheten i enlighet med Malmö högskolas strategier,
  • som har fokus på hög kvalitet i utbildning och forskning,
  • som möjliggör planering på längre sikt och ger utrymme för kompetensutveckling på lika villkor oberoende av kön, t ex sammanhängande forskningstid eller annan karriärutveckling som utvecklar både individen och Malmö högskola,
  • som ger lärare/forskare förutsättningar för att ha mer överblick över arbetssituationen på kort sikt.
  • som minskar dubbelarbete i planeringsarbetet.

Att utveckla gemensam förståelse för syfte och arbetssätt genom transparens för alla berörda.

Text: Johanna Svensson