Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

"Det är högt i tak under våra samtal"

2017-02-23

STRATEGI 2018-2022. Vision, verksamhetsidé och kärnvärden.
Dessa tre begrepp stod i centrum för diskussionen under tredje mötet med arbetsgruppen som ska ta fram lärosätets nya strategiska plan.
– Vi ska ha täckning för det vi skriver i planen.
– Vision och kärnvärden får inte bli tomma ord. Ambitioner måste alltid följas av konkreta planer, säger Maria Engberg, en av lärarrepresentanterna i gruppen. 

  Maria Engberg, universitetslektor och en av medarbetarna i arbetsgruppen som ska ta fram en ny strategisk plan
   

Den nya strategiska planen för åren 2018-2022 ska, som vi berättat i tidigare medarbetarnyheter, bygga vidare på nuvarande strategi, det fördjupade underlaget till regeringen och de förslag på strategiska prioriteringar som fakulteterna i slutet av nästa månad ska lämna till rektor Kerstin Tham. Dessutom är det tänkt att den nya planen ska innehålla konkretiseringar av den målbild och de målområden som presenterades i höstas av rektor.
Inför senaste mötet hade arbetsgruppen därför fått i uppgift att reflektera över vision, verksamhetsidé och kärnvärden i ”Strategi 2020: ”Hur använder vi detta? Begrepp, struktur och formuleringar?”

Det ledde till en diskussion där det lyftes en rad synpunkter som i stora drag gick i linje med vad som kommit upp på tidigare möten: att vi i kommande plan bör undvika onödiga ”stora ord”, vara konkreta och utgå från ett tydligt nuläge.
Några av deltagarna menade att vision, mål och kärnvärden måste vara trovärdiga och på sikt realiserbara. Detta exemplifierades med en av målformuleringarna i ”Strategi 2020”: ”Malmö högskola är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling”.
– Är det realistiskt att vi blir en global förebild inom detta område under överskådlig tid? Nej, det kan vi inte. Då blir det också svårt för oss medarbetare att ta till sig en sådan målbild och framtidsvision, sa en av deltagarna.
Medan en kollega i gruppen såg ett problem med ett av högskolans kärnvärden.
– Vi säger att vi ser mångfalden hos medarbetare som en stor potential.
– Trots det har vi väldigt lite i stöd för att hjälpa medarbetare som inte talar eller läser svenska att komma in i vår verksamhet. Det påverkar vår trovärdighet. 

En annan deltagare i gruppen betonade vikten av att hålla isär dessa övergripande skrivningar.
–  I den nuvarande strategin så flyter vision, verksamhetsidé och kärnvärden in i varandra. Verksamhetsidén är väldigt visionärt formulerad. Det blir otydligt, sa en lärarrepresentanterna.
Medan en tredje förklarade att ett ord som kvalitet inte bör vara ett kärnvärde – ”för det ska vara en självklarhet för vår organisation”.
Dagens mötesledare, prorektor Per Hillbur, konstaterade efter diskussionen att dessa synpunkter är viktiga att ta med i det fortsatta arbetet och att gruppen skall återkomma till formulering av vision, verksamhetsidé och kärnvärden senare i arbetsprocessen.  

Under samtalen poängterade även en medarbetare vikten av att i detta arbete att utgå från de, till synes, enkla och raka frågorna: ”Vad är vi i dag? Vart vill vi? Hur når vi dit?”.
– I nuläget är det därför kanske viktigare att uppehålla oss vid rektors målbild och målområden, fortsatte en kollega.  
Det är också tänkt att gruppen nu ska arbeta vidare utifrån en likartad tanke – med fyra grundkomponenter:

  • Syfte – därför ska vi ha en strategisk plan,
  • Malmö högskola 2017 – kritisk nulägesanalys,
  • Malmö universitet 2022 – vad vill ha uppnått om fem år,
  • Strategier – hur ska vi genomföra förflyttningen från vision till verklighet.

– Nästa steg i vårt arbete blir att ställa samman berättelsen om var Malmö högskola befinner sig i dag, förklarade Per Hillbur, prorektor, som leder strategiarbetet tillsammans med Kerstin Tham, rektor.

En av lärarrepresentanterna i arbetsgruppen är Maria Engberg, universitetslektor på Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Teknik och samhälle.
# Dina reflektioner efter de inledande mötena?
– Det är högt i tak under våra samtal.
– Det känns som alla tar uppgiften på stort allvar och tittar på frågorna och processen med kritiska och reflekterande ögon. Alla verkar vara ”på tårna” och vill att vi ska nå fram till ett bra slutresultat.
– Så det är en väldigt spännande och samtidigt svår och ansvarsfull uppgift som vi i arbetsgruppen har att hantera.    
# Vilken roll hoppas du att den kommande strategiska planen ska spela för kollegorna på högskolan/universitetet?
– Min förhoppning och ambition är att den nya strategin ska bli ett relevant och livsdugligt dokument.
– Jag hoppas att vi ska kunna åstadkomma en text som kollegorna känner igen sig i och som väcker inspiration för de kommande årens arbete. Vi får därför inte vara rädda för att även belysa vilka svagheter vi har i dag och uttala hur vi avser att arbeta med kommande förbättringsprocesser.

Under mötet presenterade även Madeleine Persson – analytiker från avdelningen Utbildnings- och forskningsstöd, med rollen som administrativt stöd under processen – en omvärldsanalys för deltagarna i arbetsgruppen (se högerspalt). 

Text: Per M Eriksson