Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Uppgift: ta fokusområdena i hamn

2016-11-29

MEDARBETARE. Att se till att satsningen på fokusområden blir framgångsrik och når i hamn.
Det blir en viktig uppgift för Tapio Salonen i den nya rollen som – vicerektor med ansvar för samhällsutmaningar.
– Det är en långsiktig och strategisk satsning på flervetenskapliga forskarprogram och forskarskolor som ska sträcka sig över hela 2020-talet, säger han.  

  Tapio Salonen
  Tapio Salonen. Efter årsskiftet blir hans nya uppdrag på högskolan: vice rektor med ansvar för samhällsutmaningar. 

Trots att Tapio Salonen formellt inte börjar på sin nya post som vicerektor förrän vid årsskiftet har han, tillsammans med rektor Kerstin Tham, redan dragit i gång lärosätets arbete med definiera och utveckla fokusområden.
Dels har det, som vi berättat tidigare, genomförts en heldagsworkshop med 160 medarbetare. Dels har det utlysts stöd (på upp till 250 000 kronor) till att utveckla befintliga, eller initiera nya, flervetenskapliga forskarnätverk – där ansökningarna ska vara inlämnade senast sista dagen i innevarande månad.
I detta sammanhang har Tapio Salonen bland annat arbetat med kriterierna och att få fram en panel med oberoende seniora forskare som ska granska de aktuella ansökningarna innan rektor runt årsskiftet fattar beslut om fördelning av stöden.
– Här handlar det om en konkret process för att stimulera kollegorna att hitta varandra och finna gemensamma forskningsintressen eller frågeställningar.
– Dessa nätverk kan sen under processen ta sig olika uttryck och resultera i exempelvis gemensamma ansökningar av forskningsbidrag, forskningsplattformar eller ansökningar om få skapa forskningsprogram och forskarskolor som är inriktade på olika samhällsutmaningar, säger Tapio Salonen.

Studera andra lärosätens satsningar
I sitt arbete med att stödja processen med fokusområdena ska  Tapio Salonen under det närmaste året även ägna en hel del tid att titta närmare, framför allt i Sverige, på genomförande och resultaten av andra lärosätens riktade satsningar på forskning. Inte minst för att undvika att upprepa andras misstag.
– I princip samtliga de stora lärosätena i landet, som Stockholm, Göteborg och Chalmers, har jobbat med särskilda satsningar. Det finns naturligtvis en rad lärdomar att dra av deras insatser, även om det sannolikt inte finns några entydiga svar på alla frågor. 
– Ett exempel är att excellenssatsningar ofta brukar stödja och bekräfta forskning som redan ligger långt framme. Det kan naturligtvis vara bra många gånger, men vi måste samtidigt våga pröva att gå på nya och oprövade stigar för att nå nästa nivå.

Knyta högskolan till övergripande diskussioner  
En annan omfattande insats som ska genomföras inom ramen för arbetet med fokusområdena – och som Tapio Salonen ska ansvara för – är att under de närmaste åren ordna en öppen seminarieserie med fokus på samhällsutmaningar. Tanken är att både svenska och internationella gäster med omfattande kunskap inom området ska bjudas in till högskolan.
– Det är ett sätt för oss på högskolan att tydligt knyta oss an till övergripande diskussioner som finns i samhället och stimulera den egna organisationen att engagera sig i dessa frågor. 
Tapio Salonen hoppas och tror att dessa seminarier kommer att bli välbesökta – av såväl medarbetare, studenter som andra intresserade utanför högskolan. Han är också noga med att, i samband med detta, poängtera att hans uppdrag som vice rektor även sträcker sig utanför processen med fokusområdena.
– Det handlar om att, i ett vidare sammanhang, försöka uppmuntra och intressera samtliga forskare, lärare och studenter inom lärosätet att vilja ta sig an och arbeta med olika aktuella och framtida samhällsutmaningar, säger han.

Till sin hjälp i utvecklingsarbetet med fokusområden har Tapio Salonen en arbetsgrupp med både akademiska kollegor och medarbetare från gemensamt verksamhetsstöd. Han ska under processen fortlöpande rapportera till rektor, forskningsberedningen och högskolans ledningsgrupp om arbetats status. 

Text: PM Eriksson