Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hälsa och samhälles utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden vid Hälsa och samhälle (UN)

 • Bereder ärenden till fakultetsstyrelsen i frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Ansvarar för utformning av förslag till strategiska satsningar inom utbildningsområdet
 • Ansvarar för fakultetens pedagogiska utvecklingsarbete i samråd med institutionerna
 • Verkar för att utbildningarna är utformade på ett sätt som svarar både mot akademiska krav och avnämarnas behov, samt för att de möjligheter till synergieffekter som fakulteten erbjuder utnyttjas
 • Ansvarar för kvalitetssäkring av fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå
 • Fastställer fakultetens kursplaner och lämnar förslag till utformning av utbildningsplaner 
 • Bildar vid behov tillfälliga eller permanenta beredningsorgan

Sammansättning

Nämnden består av 9 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter. Suppleanterna har rätt att delta vid sammanträdena samt yttrande- och förslagsrätt. De har även beslutsrätt när den ordinarie ledamoten är frånvarande.
 
De fyra institutionerna utser en ordinarie ledamot och en personlig suppleant med uppgift att representera fakulteten i de frågor som nämnden behandlar.
 
Studentkåren utser en ordinarie ledamot och en suppleant. Vidare representerar två av de ordinarie ledamöterna det omgivande samhället. Dessa utses av fakultetsstyrelsen på förslag av dekan.
 
Ordförande är vice dekan (utbildning). En av de ordinarie ledamöterna utses till vice ordförande. Fakultetens kvalitetskoordinator är adjungerad.

Ledamöter

Ordförande: Christel Bahtsevani, vice dekan Hälsa och samhälle
Vice ordförande: Karin Persson, Institutionen för Vårdvetenskap

Representanter för institutionerna

 • Institutionen för biomedicinsk vetenskap
  Petri Gudmundson, (ordinarie)
  Sebastian Björklund (suppleant)
 • Institutionen för kriminologi
  Marie Väfors Fritz (ordinarie) 
  Eva-Lotta Nilsson (suppleant)
 • Institutionen för socialt arbete
  Karin Ingvarsdotter(ordinarie)
  Vakant
 • Institutionen för vårdvetenskap
  Karin Persson (ordinarie) 
  Peter Hellman (suppleant)

Externa representanter

 • Vakant
 • Vakant

Studentrepresentanter

 • Oscar Hydén, ordf studenkåren Hälsa och samhälle 
 • Emil Marteby, studentrepresentant

Fackliga representanter

 • Désirée Annvir, Saco-s

Adjungerade

 • Susanne Folestam, kvalitetskoordinator
 • Monika Patay, vik kvalitetskoordinator
 • Rådsordförande vid fakulteten adjungeras vid behov

Övriga representanter

 • Sekreterare: Helen Olsson, utbildningskoordinator 

Kursplanenämnd vid Hälsa och samhälle (KN)

Kursplanenämndens uppdrag är att

- bereda för beslut avseende mindre ändringar i kursplaner till vice dekan

- bereda ärende till utbildningnsnämnden inför kommande beslut av nya eller större revideringar av kurs- och utbildningsplaner, ansökningar i utbildningsfrågor till central nivå vid Malmö universitet, eller andra ärende där det finns behov av kvalitetsgranskande inslag.

Gruppen granskar och föreslår ändringar i kursplaner på grund- och avancerad nivå, granskar överensstämmelse mellan utbildningsplaner och deras kursplaner samt kontrollerar att kursplaner är anpassade till lagar, förordningar och styrdokument.

Alla medarbetare samordnar sitt kursplanearbete med respektive prefekt eller studierektor som skickar nya eller reviderade kursplaner till kursplanebrevlådan. Frågor angående detta kan ställas till utbildningskoordinator Helen Olsson eller ordförande Christel Bahtsevani.

Gruppens sammansättning:

Christel Bahtsevani, ordförande

Carlo Pinnetti, kvalitetskoordinator

Lars Ohlsson, universitetslektor

Oskar Hydén, studentrepresentant

Helen Olsson, Utbildningskoordinator, beredande, sekreterare och föredragande.