Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Teknik och samhälles utbildningsnämnd

In English  

Utbildningsnämnden är ett beredande organ till dekanus, enligt delegationsordning, med uppgift att bereda utbildningsplaner med avseende på innehåll, omvärldsanalys, ekonomisk bärkraft samt är beredande i strategi-, utvecklings- och kvalitetsfrågor inom grundutbildningen.

Utbildningsnämnden, som sammanträder ca 4 gånger per termin, består av ordförande, fem övriga lärarrepresentanter, samt representanter för personalorganisationerna och två representanter för studentkåren.

Ärenden och handlingar till sammanträdena ska vara utbildningsnämndens handläggare tillhanda senast 10 arbetsdagar före utbildningsnämndens sammanträdesdatum.

Ledamöter i utbildningsnämnden: 

Bengt Nilsson, prodekanus och professor, ordförande
Sara Leckner
, universitetslektor, vice ordförande
Jeanette Eriksson, universitetslektor
Annabella Loconsole
, universitetslektor 
Henrik Hartman, universitetslektor
Jesper Larsson, universitetslektor
Martin Fisk, universitetslektor
Mladen Dimitrov, studentrepresentant
Övriga:
Stefan Gustafsson, (SACO)
Jörgen Ivarsson, kvalitetskoordinator
Viktoria Klingenfors, utbildningskoordinator

Kursnämnd

Kursnämnden är ett utskott till utbildningsnämnden med uppgift att granska och bereda kurs- och utbildningsplaner till prodekanus och vara rådgivande vid beslutsfattandet. Kursnämnden sammanträder ca 4-5 gånger per termin. Förutom ordförande består kursnämnden av två lärarrepresentanter, handläggare samt en representant för studentkåren.

Alla nya/uppdaterade kursplaner som skickas in måste vara förankrade med enhetschef/biträdande prefekt (som har ekonomiskt ansvar för kurser), samt eventuellt programansvarig (lägg till samtliga på cc).

Kursnämnden uppskattar om handlingar skickas in före deadline. Alla handlingar som är kursnämndens handläggare tillhanda senast den 10 i respektive månad behandlas på nästkommande sammanträde.

Tabellen nedan visar de deadlines som gäller inför höst- och vårterminen. 

Ansöknings-omgång

Stor* revidering
och 
Nya kurs- och utbildningsplaner

 

Liten revidering** 
kurser som
ges 1:a delen
av terminen

Liten revidering**
kurser som ges
2:a delen av terminen

VT 10 maj 10 november 10 jan

Master/IKHT*** 
HT kommande år

10 maj året innan Se VT resp HT Se VT resp HT
HT 10 dec året innan
10 juni 10 aug


* Stor revidering: nytt kursnamn, omfattning i hp, behörighet/förkunskapskrav, betygsskala, förändringar av kursinnehållet, förändring av huvudområdesklassning

**Liten revidering: kurslitteratur samt ändringar av redaktionell karaktär

*** Avser: 1) Nya utbildningsplaner med tillhörande kursplaner, 2) Befintliga utbildningsplaner (som ska utannonseras på nytt) i vilken någon kurs byts ut eller kräver ny kurskod.

För kurser som ges inom ett utbildningsprogram innebär en ny kurskod också att utbildningsplanen måste revideras. Revidering av utbildningsplaner för pågående programtillfällen får endast ske i undantagsfall t ex när det är nödvändigt av kvalitets- eller resursskäl.

För mer information se dokumentet:
Inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för teknik och samhälle samt fastställande och revidering av kursplaner respektive utbildningsplaner för dessa utbildningar

Ledamöter i kursnämnden: 

Sara Leckner, universitetslektor, ordförande
Henrik Hartman
, universitetslektor
Steve Dahlskog, universitetslektor
Mladen Dimitrov, studentrepresentant
Övriga:
Martin Andersson, handläggare