Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kultur och samhälles utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden vid Kultur och samhälle (UN) har i uppdrag att verka för att fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå utvecklas i linje med Malmö universitets vision, universitetets och fakultetens strategiska prioriteringar och uppställda kvalitetsmål inom ramen för fakultetens resurser.  Utbildningsnämnden är rådgivande till vicedekan med särskilt ansvar för utbildningsfrågor, dekan, eller till fakultetsstyrelsen om ärendet ligger inom fakultetsstyrelsens beslutsmandat.

Läs fakultetens anvisningar för inrättande och avveckling av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt fastställande och revidering av kursplaner respektive utbildningsplaner för dessa utbildningar

Se övriga fakultetsspecifika styrdokument som rör kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Till universitetsgemensamma styrdokument som rör kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå coh avancerad nivå


Ledamöter:
Maria Wiktorsson, vicedekan (ordförande)
Gunnar Krantz
Tina-Marie Whitman 
Anders Edvik
Ann-Charlotte Lyvall
Gunnhildur Lily Magnusdottir
Victor Lundberg

Studentkåren har därutöver utsett två ledamöter:
Diego Annys
Zahra Nazari

De fackliga organisationerna har rätt att utse var sin företrädare med närvaro- och yttranderätt.

Mandatperioden löper från och med 2016-01-01 och tills vidare, dock längst till och med 2019-12-31.

Handläggare: Birgitta Magnusson