Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Rektors delegation vid Malmö universitet

Allmänt 

Universitetsstyrelsens och Rektors uppgifter och beslutanderätt framgår av högskolelag (HL)  och högskoleförordningen(HF). Detta innebär dock inte att styrelse och rektor alltid själva behöver fatta alla beslut inom sitt ansvarsområde. De kan i stor utsträckning delegera sin beslutanderätt på ett ändamålsenligt sätt. Av
2 kap 2 och 3 §§ HF framgår att vissa uppgifter inte får delegeras till annan instans.  

Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation ges till en enskild funktion/rollinnehavare. Beslutanderätt kan delegeras vidare om inte den rätten uttryckligen undantagits i författning eller om inte rektor beslutat annat. Den som delegerar kan bestämma att vidaredelegation inte får ske.

Delegation av beslutanderätt ska alltid ske så att god förvaltningsrättslig standard upprätthålls. De som har fått delegation rektor ansvarar för att kvalitetssäkra sina respektive verksamheters vidaredelegationer. Dessa vidaredelegationer ska skickas till registrator för diarieföring.

De beslut som fattas med stöd av delegation är alla beslut av myndigheten oberoende av om de fattas av styrelsen, rektor eller någon annan tjänsteman vid universitetet.

Malmö universitets arbetsordning
Av Malmö universitets Arbetsordning framgår bland annat universitetets övergripande organisation, arbetsfördelning mellan universitetsstyrelsen och rektor samt delegering av beslutanderätt.

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ (högskolelagen 2 kap 2 §) och dess beslutanderätt är i huvudsak reglerad i 2 kap 2 § högskoleförordningen (HF).

Rektor
Rektor är universitetets myndighetschef (högskolelagen 2 kap 3 §) och rektors beslutanderätt framgår av 2 kap 3 § HF.

Prorektor
Prorektor är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst, och i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor beslutar också i ett antal frågor som framgår av delegation från rektor.

Vicerektorer
Det finns två vicerektorer vid universitetet – en vicerektor som ansvarar för forskning och forskarutbildningar och en vicerektor som ansvarar för samverkan.

Fakulteter
Vid universitetet finns fem fakulteter och vid varje fakultet en dekanus och en fakultetsstyrelse.

Dekanus är fakultetens chef, ansvarar för fakultetens hela verksamhet och beslutar i frågor internt på fakulteten i enlighet med delegation (HS, KS, LS, TS, OD) från rektor.

Respektive fakultetsstyrelse beslutar, enligt delegation från rektor, om fakultetens strategiska utvecklingsplan samt om att hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten. I övrigt är fakultetsstyrelsen rådgivande till dekanus.

Bibliotek och IT
Vid universitetet finns en enhet benämnd Bibliotek och IT, BIT, som består av högskolebiblioteket och högskolans IT-avdelning. Chefen för BIT är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.

Gemensamt verksamhetsstöd
Vid universitetet finns ett universitetsgemensamt verksamhetsstöd benämnt Gemensamt verksamhetsstöd (GV). Chefen för Gemensamt verksamhetsstöd är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.

Till höger finns en schematisk skiss som översiktligt beskriver rektors delegation.