Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Val till de nya fakultetsstyrelserna

De nya fakultetsstyrelserna ska vara utsedda senast 31 mars 2019.
Fram till denna tidpunkt arbetar respektive fakultets valberedning med processen och val för att utse dess medlemmar. Nedan presenteras valberedningarna på respektive fakultet.

Utdrag ur riktlinjerna (se länk i anslutning till text))
"Röstberättigad
Anställda vid en fakultet är röstberättigade vid val till respektive fakultetsstyrelse. Som anställd räknas den som till minst 50 % är anställd vid Malmö universitet tillsvidare eller för en viss tid som inte är kortare än två år från mandatperiodens början.
Valbara
Samtliga lärare som är röstberättigade inom fakulteten är valbara. Dessutom ska en lärarrepresentant
från annan fakultet ingå i fakultetsstyrelsen från annan fakultet och denna ska då uppfylla ovan angiva krav på anställning. Därtill kommer externa ledamöter. 
Som lärare avses i detta sammanhang:

  • professor
  • biträdande professor
  • universitetslektor
  • biträdande universitetslektor
  • universitetsadjunkt
Provanställda betraktas som tillsvidareanställda i detta avseende."

Aktuella valberedningar är sammansatta enligt följande:

Fakulteten för hälsa och samhälle

Marité Cárdenas
Torbjörn Friberg
Linda Lill (ordförande)

Fakulteten för kultur och samhälle

Patrik Hall
Christina Lindkvist Scholten
Bo Reimer (ordförande)

Fakulteten för lärande och samhälle

Sara Berglund
Johan Norberg (ordförande)
Claes Olander
Frida Wikstrand

Fakulteten för teknik och samhälle

Henrik Hartman
Sara Leckner (ordförande)
Carl Johan Orre

Odontologiska fakulteten

Birgitta Häggman Henrikson (ordförande)
Sofia Petrén
Gunnar Warfvinge