Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelse vid Teknik och samhälle

In English

Fakultetsstyrelsen vid Teknik och samhälle ansvarar för frågor av mer övergripande karaktär. Fakultetsstyrelsen är i andra frågor rådgivande till dekanus.

Fakultetsstyrelsen uppgift är att

•  ansvara för forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier inom ramen för Malmö universitets strategiska plattform.
•  följa upp fakultetens utveckling i förhållande till fakultetens beslutade strategiska utvecklingsplan.
•  följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i forskning, utbildning och samverkan.
•  hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten.
•  föreslå rektor inrättande eller avveckling av ämne inom forskarutbildningen.
•  vara rådgivande till dekanus i andra frågor

Rektor har delegerat till fakultetsstyrelsen

• att besluta om fakultetens strategiska utvecklingsplan.
• att besluta om att hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten.
•  att besluta om att till rektor föreslå inrättande eller avveckling av ämne inom forskarutbildning
• att fastställa allmän studieplan för ämnen som anordnas på forskarnivå

Fakultetsstyrelsen får inte delegera sina beslutsbefogenheter vidare och ska bestå av en majoritet av vetenskapligt kompetenta.

Protokoll finner du i menyn till höger. Övriga handlingar som behandlats av fakultetsstyrelsen kan beställas av fakultetsstyrelsens handläggare.

Ärenden och handlingar till fakultetsstyrelsens sammanträden ska vara fakultetsstyrelsens handläggare tillhanda senast 15 arbetsdagar före sammanträdesdatum. Handlingar som inkommer senare behandlas först vid nästkommande sammanträde.

Ledamöter i fakultetsstyrelsen med en mandatperiod under tiden 2019–2022.

(2019-04-01 – 2022-03-31)

Externa ledamöter

  • Elisabeth Brevenson
  • Maria Stellinger Ernblad
  • Per Warfvinge, fakultetsstyrelsens ordförande

Dekan

Andreas Jacobsson

Lärarrepresentanter

Jörgen Ekman, universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Helena Holmström Olsson, professor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)
Jesper Larsson, universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)
Thomas Pederson, professor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)
Kristian Stålne, universitetslektor, Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Henriette Lucander, universitetsadjunkt, Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)
Ann-Cathrine Bramhagen, universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap

Representant för doktoranderna

Johan Salo

Studentrepresentanter

Mladen Dimitrov

Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt: 

Stefan Gustafsson (SACO)
Naser Eftekharian (OFR) 

Handläggare:

Solveig-Karin Erdal