Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakultetsstyrelser

Fakultetsstyrelsernas uppgift är att

  • ansvara för forsknings-, utbildnings- och samverkansstrategier. 
  • följa upp fakultetens utveckling i förhållande till fakultetens antagna strategiska plan. 
  • följa upp fakultetens utveckling med avseende på kvalitet i forskning, utbildning och samverkan.
  • hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten.
  • föreslå rektor inrättande eller avveckling av ämne inom forskarutbildningen. 
  • vara rådgivande till dekanen i andra frågor. 

Sammansättning i fakulteternas styrelser

I fakultetsstyrelserna ingår fem till sju lärarrepresentanter, fakultetens dekan, två till fyra externa ledamöter samt två företrädare för studenter på grund- och avancerad nivå samt en företrädare för doktoranderna. Ordföranden ska vara extern. Fakultetsstyrelsen måste ha en majoritet vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta ledamöter. Därutöver har representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt. Läs hela delegationen till fakultetsstyrelsen

Ledningsgrupper vid fakultererna

Så leds Hälsa och samhälle

Så leds Kultur och samhälle

Så leds Lärande och samhälle

Så leds Odontologiska fakulteten

Så leds Teknik och samhälle