Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Så leds Malmö universitet

Universitetsstyrelsen
Universitetsstyrelsen (ordförande Metta Fjelkner) är universitetets högsta beslutande organ (högskolelagen 2 kap 2 §) och dess beslutanderätt är i huvudsak reglerad i 2 kap 2 § högskoleförordningen (HF).

Rektor 
Rektor (Kerstin Tham) är universitetets myndighetschef (högskolelagen 2 kap 3 §) och rektors beslutanderätt framgår av 2 kap 3 § HF.

Prorektor 
Prorektor (Per Hillbur) är rektors ställföreträdare och tjänstgör i rektors ställe när rektor inte är i tjänst, och i övrigt ersätter rektor i den utsträckning som rektor bestämmer. Prorektor beslutar också i ett antal frågor som framgår av delegation från rektor.

Vicerektorer 
Det finns tre vicerektorer vid universitetet – en vicerektor (Cecilia Christersson) som ansvarar för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, en vicerektor (Charlotte Ahlgren Moritz) som ansvarar för samverkan och en vicerektor (Tapio Salonen) med ansvar för samhällsutmaningar.

Rektorsråd
Vid universitetet finns två rektorsråd. Ett rektorsråd (professor Thomas Arnebrant) har övergripande ansvar för att utveckla universitetets verksamhet inom områdena livs- och materialvetenskaper, med särskilt fokus på den del av materialvetenskapen som faller inom livsvetenskaper och tillämpningar inom hälsoområdet. Han är även ansvarig för lärosätets handlingsplan och målbild vad gäller nyttjande av ESS och MAXIV och även ordförande i lärosätets referensgrupp för arbetet med de nya strålkällorna”
Ett rektorsråd (professor Bo Petersson) har sammanhållande akademiskt ansvar för kvalitetssäkring av forskning och forskarutbildning vid Malmö universitet. Han är ordförande i Beredningen för forskning och forskarutbildning (BFF) och projektledare för den ERA19, den externa kvalitetsutvärderingen av universitets forskning.

Dekaner
Vid universitetet finns fem fakulteter: Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Teknik och samhälle och Odontologiska fakulteten. Vid varje fakultet en dekan och en fakultetsstyrelse.
Dekanen är fakultetens chef, ansvarar för fakultetens hela verksamhet och beslutar i frågor internt på fakulteten i enlighet med delegation från rektor.
Respektive fakultetsstyrelse beslutar, enligt delegation från rektor, om fakultetens strategiska utvecklingsplan samt om att hos rektor ansöka om inrättande av eller föreslå avveckling av utbildningsprogram vid fakulteten. I övrigt är fakultetsstyrelsen rådgivande till dekanen.

Universitetsdirektör
Vid universitetet finns ett universitetsgemensamt verksamhetsstöd benämnt Gemensamt verksamhetsstöd (GV). Chefen för Gemensamt verksamhetsstöd (universitetsdirektör Susanne Wallmark) är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.

Bibliotekschef 
Vid universitetet finns en enhet benämnd Bibliotek som består av högskolebiblioteket med dess avdelningar och lokala kontor på fakulteter. Chefen för biblioteket (Sara Kjellberg) är direkt underställd rektor och beslutar enligt delegation från rektor.