Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Facklig samverkan på Malmö universitet

Vad är samverkan?

Malmö universitet har ett avtal om samverkan mellan chefer och medarbetare, samt mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som parter. Det lokala kollektivavtalet om samverkan stödjer högskolans vision och syftar till att integrera verksamhet, medbestämmande, likabehandling, hälsa och arbetsmiljö.

Avtalet skapar förutsättningar för att ge alla medarbetare delaktighet, inflytande och utveckling i det dagliga arbetet. Det ska också stödja och bidra till verksamhetsutveckling genom att sätta högskolans uppdrag i fokus.

Hur går det till?

Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten. Samverkan bygger på möten som stödjer verksamhetens utveckling, där verksamhet, medbestämmande, arbetsmiljö, likabehandling och hälsa integreras.

Samverkansavtalet formaliserar följande möten:

  • Medarbetarsamtal - ett samtal mellan chefen och den enskilde medarbetaren
  • Arbetsplatsträffen - ett möte mellan chefen och alla medarbetarna på arbetsplatsen där frågor som rör chefen och i så stor utsträckning som möjligt gruppen som helhet behandlas
  • Samverkansgruppen - ett representativt möte där arbetsgivaren möter arbetstagarorganisationer som representanter för medarbetarna

Samverkansgrupper finns på fakultets- och universitetsövergripande nivå.

Vilka är med i universitetets samverkansgrupp?

Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna utser själva sina företrädare i grupperna.

Samverkansgrupperna är även arbetsmiljökommitté, vid arbetsmiljökommittémöten ingår arbetsmiljöombud och studentarbetsmiljöombud i grupperna.

Hur kan jag påverka?

Som medarbetare kan du bland annat påverka ditt arbete och den egna arbetssituationen genom dina medarbetarsamtal. Arbetsplatsträffen är ett forum för att lösa gemensamma problem och föra en dialog om hur arbetet ska vara organiserat.