Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

ERA19

ERA19 (External Research Assessment) är en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet. Utvärderingen pågår under hela 2019 och fokuserar på kvalitetsdrivande processer för forskning. ERA19 ska bidra till målsättningen i Strategi 2022 att Malmö universitets forskning ska bedrivas i sammanhållna och gränsöverskridande akademiska miljöer samt vara internationellt framstående.

Syfte

Syftet med ERA19 är att utvärderingen ska bidra till kvalitetsutveckling av Malmö universitets forskning. För att åstadkomma detta anlitas externa bedömare med erfarenhet av förutsättningar och processer som skapar goda forskningsmiljöer.

Utvärderingsmiljöer

Utvärderingen kommer att ske på tre nivåer:

  • Institutioner (Odontologiska fakulteten utvärderas som en forskningsmiljö)
  • Fakultet
  • Universitetsgemensam

Underlag och platsbesök

ERA19 kommer att utgå från dokumentation i form av olika underlag, som:

  • Bibliometri
  • Personal- och ekonomidata
  • Reflekterande självvärderingar
  • Övergripande beskrivning av Malmö universitet

Externa bedömare kommer att utvärdera självvärderingarna i förhållande till dokumentationen. Bedömarna kommer även att göra platsbesök i Malmö under hösten 2019.

Resultat

Bedömningen kommer att resultera i en rapport som innehåller rekommendationer för fortsatt kvalitetsutveckling av forskningsverksamheten vid Malmö universitet. Företrädare för respektive forskningsmiljö, dekaner och rektor kommer att ta del av rapporten. Avgörande rekommendationer kommer att ingå i verksamhetsplaneringen. Åtgärderna ska därefter följas upp enligt de rutiner som anges i Malmö universitets kommande ramverk för kvalitetsarbete inom forskning. På så sätt kommer ERA19 att bli ett viktigt verktyg för utveckling av forskningen i respektive forskningsmiljö.

Bakgrund

Rektor Kerstin Tham fick år 2018 i uppdrag av universitetsstyrelsen att genomföra en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet. Det bakomliggande syftet är att resultatet av insatsen ska bidra till att lärosätet på sikt kan nå övergripande mål i ”Strategi 2022” som ”internationellt framstående forskning” samt ”sammanhållna, starka och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning och samverkan är integrerade”.