Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bidra till hållbar utveckling

  • Använd nya medier och digitala verktyg i större utsträckning, exempelvis för resfria möten.
  • Utbilda dig själv och dina studenter – i hållbarhetsfrågor.
  • Använd energin effektivt i våra fastigheter.
  • Ställ krav på leverantörer vid upphandling så att de lever upp till aktuella miljö- och hållbarhetskrav.

Det är några insatser som du som anställd kan göra för att bidra till att din arbetsplats, Malmö universitet, ska nå upp till fastställda miljömål.

Malmö universitet ska bidra en god miljö och hållbar utveckling. Under hösten 2015 antog därför lärosätet en hållbarhetspolicy:
Malmö universitet ska bedriva sin verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Med utgångspunkt i aktuell policy har universitetet sedan fattat beslut om fyra övergripande miljömål för myndigheten och antagit en handlingsplan för nå dessa (se ”Beslut och underlag” i vänsterspalt).
De aktuella målen är inriktade på:

  • nya media/IT,
  • kompetens,
  • effektiv energianvändning,
  • upphandling.

Regeringen har samtidigt beslutat att landets lärosäten ska minska sina koldioxidutsläpp. I regleringsbrevet för budgetåret 2016 för universitet och högskolor (rubrik ”Övrigt”, punkt 3) skriver de styrande:
Universitet och högskolor ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Malmö universitet ska ta fram en webbaserad utbildning för medarbetarna som ska inriktas på ett eller flera av universitetets miljömål och lärosätets hållbarhetsarbete.
Senast vid utgången av 2017 ska samtliga medarbetare ha genomfört utbildningen.