Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Organisation

Styrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för Malmö universitets verksamhet. Den består av företrädare för universitetets lärare och studenter samt representanter från övriga samhället.

Läs mer om universitetsstyrelsen på mau.se

Rektor och ledning

Universitetets rektor svarar för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen.

Prorektor är rektors ställföreträdare.

Rektor har även utsett två vicerektorer.

Universitetsdirektören svarar under rektor för universitetets gemensamma verksamhetsstöd.

Fakulteter

Högsta beslutande organ vid fakulteterna är fakultetsstyrelserna. Malmö universitet har fem fakulteter:

  • Fakulteten för hälsa och samhälle 
  • Fakulteten för kultur och samhälle
  • Fakulteten för lärande och samhälle
  • Fakulteten för teknik och samhälle
  • Odontologiska fakulteten

Institutioner och motsvarande enheter

Det är på institutioner den mesta av universitetets forskning och utbildning sker. Verksamheten vid en institution leds av en prefekt.

Lista över universitetets institutioner på mau.se

Utbildningsberedningen

Den universitetsgemensamma utbildningsberedningen ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå. Uppdraget omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Prorektor är beredningens ordförande och den består av representanter för samtliga fakulteter, studentrepresentanter och verksamhetsstöd, och beslutar i utbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor. Det finns också ett programutskott som har till uppdrag att bereda ärenden till Utbildningsberedningen rörande inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområden.

Forskningsberedningen

Den universitetsgemensamma forskningsberedningen behandlar fakultetsövergripande strategiska forskningsfrågor, och har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets forskning. Beredningen består av vicerektor för forskning och forskarutbildning, verksamhetsföreträdare och tjänstemän ansvariga för verksamhetsstöd. Beredningen fattar inte beslut utan utgör rådgivande organ till rektor. Ordförande i Forskningsberedningen är vicererektor för forskning och forskarutbildning. 

Forskarutbildningsutskottet specialiserar sig på frågor rörande forskarutbildningen och dess kvalitetsutveckling.

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen utgör ett högskolegemensamt stöd som samordnar övergripande frågor och aktiviteter rörande universitetets samverkan med omgivande samhälle. Beredningen är en referens- och arbetsgrupp som på olika sätt ska främja och stimulera universitetets samverkan med externa aktörer.

Gemensamt verksamhetsstöd

Universitetets gemensamma verksamhetsstöd ger administrativ service åt fakulteter, institutioner, studenter med fler. Här ingår Ekonomiavdelningen, Innovation och utveckling, Fakultetskanslier, IT, HR, Kommunikation, Byggnad och service, Stabsstöd, Studentcentrum och Utbildnings- och forskningsstöd.

Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten, riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta görs genom granskning och analys av verksamhetens risker, men också genom råd och stöd. Internrevisionens verksamhet omfattar all den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för.

Mer om internrevisionen på mau.se

Biblioteket

Malmö universitets bibliotek ansvarar för och utvecklar den vetenskapliga informationsförsörjningen.

Universitetets särskilda verksamheter

AKL