Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför, enligt uppgifter från myndighetens hemsida, fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan. Det nya granskningssystemet har tagits fram i nära dialog med universiteten och högskolorna och ska användas under åren 2017 till 2022.
De olika delarna i modellen är:

 • granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, 
 • prövningar av examenstillstånd, 
 • tematiska utvärderingar, 
 • utbildningsutvärderingar.  

I samband med aktuella granskningar utgår oberoende bedömargrupper från följande underlag och steg:

 • Självvärdering: Lärosätet ska, utifrån UKÄ:s fastställda bedömningsgrunder, beskriva och ge konkreta exempel hur deras kvalitetssäkringsarbete systematiskt bidrar till både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
 • Studentinlaga: Den lokala studentkåren erbjuds att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i lärosätets arbete med kvalitetssäkring.
 • Två platsbesök: Vid det första platsbesöket ställer bedömarna kvarvarande frågor utifrån lärosätets självvärdering samt identifierar vilka fördjupningsspår som ska följas upp. Vid det andra platsbesöket granskar bedömarna hur lärosätets kvalitetsarbete fungerar i praktiken utifrån de valda fördjupningsspåren.
 • Fördjupningsspår: Bedömargruppen studerar de utvalda fördjupningsspåren genom att följa olika kvalitetssäkringsprocesser i olika utbildningsmiljöer inom lärosätet. På så sätt utförs stickprov på hur kvalitetsarbetet bidrar till utbildningarnas kvalitet.
 • Övriga underlag: Det kan röra sig om statistik som belyser lärosätet i ett nationellt perspektiv, till exempel uppgifter som visar hur snabbt studenterna tar examen eller hur snabbt de får jobb efter avslutad utbildning. Det kan också vara underlag från vår juridiska tillsyn, examenstillståndsprövningar eller utbildningsutvärderingar.

Utifrån ovanstående områden har UKÄ utformat sex bedömningsgrunder som ska uppfyllas i granskningarna. Dessa är:

 • styrning och organisation,
 • förutsättningar,
 • utformning, genomförande och resultat,
 • jämställdhet,
 • student- och doktorandperspektiv,
 • arbetsliv och samverkan.

Utvärdering av Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete
Under perioden 2018 till 2022 ska samtliga universitet och högskolor i landet få sina kvalitetssäkringsarbeten granskade av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Först ut (vår 2018) att utvärderas är: Malmö universitet tillsammans med Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Tidsplan för UKÄ:s granskning av Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete (sammanfattad):

2018
Måndag 19 mars
Uppstartsmöte på UKÄ
Prorektor Per Hillbur
Måndag 4 juni
Självvärdering beslutas av rektor
Måndag 5 juni
Självvärdering skickas till UKÄ.
Måndag 1 till onsdag 3 oktober
Platsbesök av UKÄ:s bedömargrupp
Måndag 26 till fredag 30 november
Platsbesök av UKÄ:s bedömargrupp
2019
Beslut och omdöme från UKÄ

Självvärdering av Malmö universitets kvalitetssäkringssystem (inskickad 5 juni 2018)

Utvärderingar av Malmö universitets utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Tyngdpunkten i Universitetskanslersämbetets utvärderingar kommer att ligga på faktiska förhållanden och resultat, det vill säga att utbildningen uppfyller alla krav som finns i lag och förordning. Utbildningen ska också följa principerna för kvalitetssäkring av högre utbildning inom Europa, de så kallade ESG.

Grundnivå och avancerad nivå
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar i år (2018) flera utbildningar vid Fakulteten för lärande och samhälle: förskollärarutbildningen, grundlärarutbildning (inriktning fritidshem och inriktning F-3) samt senare även ämneslärarutbildningen (svenska, matematik, bild, idrott och samhällskunskap).
UKÄ:s utvärderingar av utbildningarna bygger på slumpvist utvalda examensarbeten, självvärderingar och intervjuer med ledning, lärare och studenter samt övriga underlag. 

Forskarnivå
Under en femårsperiod avser Universitetskanslersämbetet att granska cirka en fjärdedel av alla forskarutbildningar i landet. Resultatet av utvärderingar av tre forskarutbildningar vid Malmö universitet ska presenteras under 2018:

UKÄ: utlåtande om forskarutbildningen i historia och historiedidaktik
UKÄ:s utlåtande om forskarutbildning i pedagogik  
UKÄ:s utlåtande om forskarutbildning i datavetenskap (tidpunkt för presentation oklar)