Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrande dokument

Ytterst är det regeringens förordning 2006:1228 som styr internrevisionens arbete. Se länk till höger. Tillsammans med den av universitetsstyrelsen beslutade riktlinjerna och revisionsplanen bedrivs verksamheten.

Internrevision ska utföras med kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet och omfattas av ett program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Kvalitetssäkringsprogrammet ska inkludera intern och extern kvalitetsbedömning. Extern bedömning ska genomföras minst en gång vart femte år av kvalificerad extern, oberoende granskare eller granskningsteam. Intern bedömning görs dels genom fortlöpande intern kvalitetskontroll och dels årligen genom självutvärdering. Intern och extern kvalitetssäkring ska rapporteras till styrelsen.

Instruktion för internrevisionen vid Malmö universitet

Denna instruktion ersätter tidigare instruktion för Internrevisionen,
dnr Mahr 12-2014/234.

Revisionsplan för 2019