Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Internrevisionen

Beskrivning

Internrevision utförs internt inom Malmö universitet med syfte att kontrollera kritiska procedurer och att hantera riskerna inom den egna organisationen. Internrevision är en granskning av en specifik verksamhet för att säkerställa att det fungerar som det är beskrivet och tänkt att fungera. Ambitionen är att ständigt förbättra verksamheten. Revisionen ska genomföras objektivt, enligt god revisionssed, så kallad yrkesetisk kod, kvalitetssäkrat, med integritet och med förtroende.

Instruktion för internrevisionen vid Malmö universitet 

Internrevisionsförordningen (2006:1228) och Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter samt denna instruktion reglerar Internrevisionens (IR:s) arbete. ESV:s allmänna råd ska beaktas liksom de av the Institute of Internal Auditors utfärdade International Standards for the professional Practice of Internal Auditing och Code of Ethics. 

Internrevisionens syfte

Internrevisionens verksamhet syftar till att, genom oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet, stödja universitetet i att nå sina mål genom att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning.

universitet