Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anställningsnämnd vid Kultur och samhälle

Rekryteringskommittéerna utgör universitetets beredande organ i frågor rörande anställnings- och befordringsärenden för adjunkter, lektorer och professorer.
Anställningsnämnden har till uppgift att bereda frågor rörande anställningar av professorer och lektorer samt befordringar av professorer och docenter.
Anställningsnämndens uppgifter är reglerade i högskoleförordningen 4 kap och Malmö universitets anställningsordning och riktlinjer för rekrytering och befordran.
Ledamöterna utgörs av lektorer och professorer och utses av prefekt.

Ledamöter från och med 2019-01-01

Magnus Nilsson, ordförande, prodekan
Tom Nilsson, lektor vid GPS (suppleant Astrid Hedin, lektor GPS)
Ebba Lisberg Jensen, lektor och docent i humanekologi vid US (suppleant Roger Johansson professor i historia vid US)
Anders Hög Hansen lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid K3 (Petra Ragnerstam, lektor K3 suppleant)

Lukas Wohnhas studentrepresentant

Om befordran eller antagning som docent

En docent är en vetenskapligt skolad person med betydligt högre vetenskaplig kompetens än vad som krävs för doktorsexamen. Handlingar för ansökan om befordran eller antagning som docent ska vara inkomna minst 3 veckor innan det kan behandlas i anställningsnämnden. Vänligen observera att det vid hög arbetsbelastning kan dröja innan ärendet behandlas.

I  Riktlinjer för antagning av docent framgår vad som krävs av ansökan.

För att förtydliga kraven för den sökande och underlätta för nämndens arbete ska till ansökan även bifogas ett följebrev på 1-2 sidor där följande ska framgå:   

a). Den vetenskapliga produktionen ska visa självständighet och progression efter doktorsexamen i form av betydande fördjupning när det gäller teori och metod.

b). Den sökande ska kunna redovisa egeninitierade forskningsresultat, gärna inom nya områden eller med nytt material.

c). Dessutom ska den sökande kunna redovisa aktivt deltagande i forskarsamhället genom till exempel projektledning, erhållna externa medel för forskning, granskningsuppdrag, forskningssamverkan med omgivande samhälle och redaktionellt arbete samt internationell verksamhet i form av till exempel internationell sampublicering, aktiv medverkan i internationella konferenser och samarbeten.


HR-specialist/handläggare: Rebecka Forslund