Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Ny organisation på OD

Vid rektors beslutsmöte den 1 april fattades beslut om en ny organisation för Odontologiska fakulteten från 1 juli 2019. Beslutet bygger på det förslag som i olika steg arbetats fram i arbetsgrupper inom fakulteten. Förslaget godkändes av fakultetsstyrelsen i mars 2019 och har inför rektorsbeslutet även diskuterats med de fackliga organisationerna i universitetsgemensam samverkan.

Vid beslutsmötet den 1 april beslutade ställföreträdande rektor:

  • att godkänna förslaget till ny organisation, vilket innebar inrättandet av sektioner och en klinik for universitetstandvård inom Odontologiska fakulteten från och  med 190701
  • att avveckla avdelningar inom Odontologiska fakulteten
  • att uppdra åt dekan att genomföra organisationsförändringen i enlighet med förslaget

Idag är fakulteten organiserad i tretton avdelningar kopplade till odontologiska ämnesområden samt dentalservice. I den nya organisationen kommer lärare och forskare istället att organisatoriskt höra till någon av de fyra sektioner som bildas. Sektionerna baseras på ämnena som kommer att finnas kvar, men inte utgöra avdelningar som idag. Medarbetare som idag är anställda inom kliniken, till exempel tandsköterskor och kliniksamordnare kommer organisatoriskt att höra till Universitetstandvården (UTV) som inom sig kommer att ha dentalservice samt tre klinikenheter. Sektionschefer och tandvårdschef kommer att sitta i fakultetens ledningsgrupp.

De fyra sektioner som bildas ser ut så här:

Sektion Ämnen
1 Oral biologi, Oral patologi
2

Käkkirurgi och oral medicin, Materialvetenskap och teknologi,
Parodontologi, Protetik, Tandteknikerprogrammet

3 Cariologi, Endodonti, Orofacial smärta och käkfunktion
4

Odontologisk röntgendiagnostik, Oral diagnostik med samhällsodontologi,
Ortodonti, Pedodonti, HTA-O/WHO CAPP, Tandhygienistprogrammet


Universitetstandvården (UTV) kommer bestå av Dentalservice och tre klinikenheter:

Klinikenhet Verksamhet

Käkkirurgi och oral medicin, Parodontologi, Protetik, Tandteknikerprogrammet, Operationsavdelning

2 Cariologi, Endodonti, Orofacial smärta och käkfunktion
3

Odontologisk röntgendiagnostik, Oral diagnostik, Ortodonti,
Pedodonti, Tandhygienistprogrammet

 

Mer om detta finns att läsa i dokument "Förslag till ny organisation".

Under de kommande veckorna kommer dekan att planera in möten med dentalservice och alla avdelningar. Det kommer även kallelse till informationsmöte i aulan. Samtidigt påbörjas arbetet med rekrytering till de nya chef- och ledningsuppdragen: tandvårdschef, klinikenhetschef och sektionschef. Rekryteringarna till dessa uppdrag ska göras tillsammans med kollegialt tillsatta grupper. Nedan finns en kort information om sammansättningen av de olika rekryteringsgrupperna. Mer information om nominering till dessa kommer inom kort till samtliga medarbetare vid OD.

Sektionschefer
Sektionschef rekryteras genom annonsering internt vid fakulteten. Det finns även möjlighet att nominera person för uppdraget, men enbart de som sökt sektionschefsuppdrag kan tilldelas detta. Vid tillsättning av sektionschefer ska dekan samråda med en kollegialt utsedd rekryteringsgrupp om fem personer. I gruppen ska finnas professor, lektor och adjunkt. Rekryteringsgruppen utses genom nominering och ska bestå av minst två kvinnor/två män. I gruppen ska även ingå representanter för fackliga organisationer.

Tandvårdschef
Tandvårdschef rekryteras genom extern annonsering och såväl interna som externa sökande är välkomna. Vid tillsättning av tandvårdschef ska dekan samråda med en kollegialt utsedd rekryteringsgrupp om fem personer. I gruppen ska finnas två representanter från lärargruppen varav en ska vara nuvarande klinikchef, representant från dentalservice, kliniksamordnare och tandsköterska. Rekryteringsgruppen utses genom nominering och ska bestå av minst två kvinnor/två män. I gruppen ska även ingå representanter för fackliga organisationer.

Klinikenhetschefer
Klinikenhetschef rekryteras genom extern annonsering och såväl interna som externa sökande är välkomna. Vid tillsättning av klinikenhetschefer ska tandvårdschef och dekan samråda med en kollegialt utsedd rekryteringsgrupp om fem personer. I gruppen ska finnas en lärarrepresentant. Rekryteringsgruppen utses genom nominering och ska bestå av både män och kvinnor. I gruppen ska även ingå representanter för fackliga organisationer.

Program för gemensam introduktion och utbildning för samtliga chefer tas fram tillsammans med HR och ekonomiavdelningen, och den nya organisationen träder i kraft 1 juli med en praktisk implementering direkt efter semestern.