Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Etikrådet

Kultur och samhälles etikråd har som huvuduppgift att granska planerade studentprojekt som är eller kan vara av etiskt känslig natur. Varje ansökan leder till ett skriftligt yttrande med en rekommendation. Rådet består av en ledamot från var och en av fakultetens institutioner samt en studentrepresentant. 

Rådet ska också bidra till kunskapsspridning till studenter om behandling av personuppgifter generellt.

Granskningarna av studentprojekt kommer att starta höstterminen 2019.

Etikrådets ledamöter 1 april 2019 – 31 december 2019

Ju Liu, Urbana studier (US)

Elisabet M. Nilsson, Konst, kultur och kommunikation (K3)

Berit Wigerfelt, Globala politiska studier (GPS)

Representant från Studentkåren Malmö

Vilka studentarbeten ska prövas av etikrådet?

Samtliga studentarbeten vid Fakulteten för kultur och samhälle, på samtliga utbildningar och nivåer, som har ett etiskt känsligt innehåll ska prövas, exempelvis ska alla studentarbeten som innehåller känsliga personuppgifter prövas av etikrådet, liksom alla studentarbeten som innebär ett fysiskt ingrepp eller fysisk eller psykisk påverkan på deltagare samt alla studentarbeten som inbegriper studier på biologiskt material.

Mer om vilka studentarbeten kan anses ha etiskt känsligt innehåll och ska därför prövas i Etikrådet

Studentarbeten som:

 • innebär ett fysiskt ingrepp på en människa

 • utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt

 • avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa

 • innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.

 • innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

  • ras eller etniskt ursprung

  • politiska åsikter

  • religiös eller filosofisk övertygelse

  • medlemskap i en fackförening

  • Hälsa

  • en persons sexualliv eller sexuella läggning

  • genetiska uppgifter

 • biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Mer om Dataskyddsförordningen – GDPR: Checklista för handledare vid examensarbeten

Ej forskningsetisk prövning Fakultetens etikråd prövar endast studentarbeten. Rådet är inte en forskningsetisk kommitté. Om en artikel skickas till en vetenskaplig tidskrift är det alltså missvisande att hänvisa till ett beslut från etikrådet för att garantera att ett projekt har genomgått forskningsetisk prövning.