Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kvalitetsarbete vid Kultur och samhälle

På denna sida presenteras vissa centrala delar av kvalitetsarbetet för grundutbildning, avancerad utbildning och forskarutbildning vid Kultur och samhälle. Läs mer om modellen – om vad den innehåller och om ansvarsfördelning och roller i dokumentet:

Kvalitetsarbete vid Fakulteten för kultur och samhälle inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Quality Assurance Framework for Bachelor's, Master's and Doctoral education at the Faculty of Culture and Society

I dokumentet beskrivs till exempel:

 • ansvarsområden för kursansvarig, programansvarig, handledare, studierektor för forskarutbildning, examinator samt prefekt och dekan
 • kvalitetsarbetet inom kurs- och programnämnder, utbildningsnämnd, programråd och utvecklingsråd/referensgrupper, handledarkollegier, forskar- och forskarutbildningsnämnd, betygsnämnd och fakultetsstyrelse
 • strukturen för kvalitetsdialoger på olika nivåer.

Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring nära kärnverksamheten

Fakultetens samtliga institutioner arbetar enligt samma modell för integrerat kvalitetsarbete. Syftet med modellen är att systematiskt arbeta för att stärka kvalitet, resurseffektivitet och rättssäkerhet. Modellen inbegriper såväl kvalitetsutveckling som kvalitetssäkring och bygger på principen att kvalitetsarbete ska bedrivas så nära kärnverksamheten som möjligt och att formerna för kvalitetsarbetet ska integreras så mycket som möjligt i den reguljära verksamheten.

Dialogformen används genomgående för uppföljning och kunskapsdelning på alla nivåer.

Fakultetens modell för kvalitetsarbete kompletterar universitetets ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, på så sätt att den konkretiserar det utbildningsnära kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete för utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakultetens modell omfattar bland annat

 • Rutiner för inrättande och avveckling av utbildning
 • Integrering med fakultetens verksamhetsstyrning (resursfördelning/budget, verksamhetsplanering och kompetensförsörjning)
 • Studentintroduktion
 • Studentinflytande (bland annat kursvärderingar, studentenkäter och representation i olika organ)
 • Analys av nyckeltal
 • Kontinuerlig genomlysning och utveckling av program och kurser
 • Forum för erfarenhetsutbyte och gemensamma frågor/uppdrag
 • Referensgrupper med arbetslivsföreträdare
 • Kvalitetsdialoger
 • Uppföljning och återkoppling

Tyngdpunkten i det löpande kvalitetsarbetet ligger på programnivå. Fristående kurser samordnas så långt det är möjligt i kvalitetsarbetet för program till vilka de naturligt har en koppling, där detta inte är lämpligt finns istället sektioner/kurskluster där motsvarande kvalitetsarbete sker.

Kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå


Fakultetens modell omfattar bland annat

 • Rutiner för utlysning och antagning
 • Rutiner för inrättande av kurser
 • Integrering med fakultetens verksamhetsstyrning (resursfördelning/budget, verksamhetsplanering och kompetensförsörjning)
 • Introduktion till forskarstudier
 • Doktorandinflytande
 • Regelbunden uppföljning av individuella studieplaner
 • Kollegial granskning av doktoranders avhandlingsarbete (startseminarium, halvvägsseminarium, slutseminarium)
 • Rutiner för examination
 • Internationalisering
 • Karriärplanering (inklusive mentorsprogram)
 • Forum för erfarenhetsutbyte och gemensamma frågor/uppdrag
 • Kvalitetsdialoger
 • Uppföljning och återkoppling