Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning

Cirka en procent av Malmö universitets studenter har rätt till pedagogiskt stöd vid olika typer av funktionsnedsättningar. Dyslexi är den vanligaste anledningen till att studenter får stöd under utbildningstiden.

För att vara berättigad till stöd ska studenten ha en varaktig funktionsnedsättning och inte en tillfällig skada eller sjukdom.

Pedagogiskt stöd på Studentcentrum tillhandahåller studenter hjälpmedel och pedagogiska verktyg. Studenter i behov av stöd kan få hjälp av anställda medstudenter exempelvis i form av mentorer och anteckningsstöd.

Utredning av behov och ansökan om stöd

Den formella handläggningen då en student har behov av stöd går till så att studenten gör en ansökan för bedömning av stödbehov. Studenten bifogar då ett intyg som styrker dennes funktionsnedsättning. Samordnaren kartlägger tillsammans med studenten utbildningssituationen och de insatser som kan komma i fråga. Ibland behövs också samråd med personal på enheten där studenten läser. Den som har frågor kring funktionsnedsättningar kan kontakta Pedagogiskt stöd pedstod@mau.se. 

Utredning av dyslexi

Om studenten misstänks ha dyslexi kan studenten kontakta Pedagogiskt stöd för att få reda på hur hen ska gå tillväga med egenremiss till Region Skåne, Öron-näsa-halsmottagning logopedi Malmö.

Beslut om medel för extra kostnader

Det kan vara möjligt att få ersättning för extra kostnader i samband med anpassningar till studenter med funktionsnedsättning. Kontakta samordnare vid Pedagogiskt stöd för mer information.

Kommunikation med studenter och sekretess

Beslutet om pedagogiskt stöd inbegriper uppgifter som berör studentens integritet och ska behandlas med stor försiktighet. Vanligen kommuniceras beslutet därför endast till studenten som själv ansvarar för att berörda personer (till exempel examinator, kursansvarig och administrativt ansvarig för tentamen/utbildning) får kännedom om rätten till stöd.

I vissa fall finns det skäl att tillsammans med studenten träffa berörda lärare och annan personal för ömsesidig information i samband med beslut om stöd och då kan en överenskommelse göras om hur informationsutbytet ska ske.

Den student som har beviljats stöd får information om att:   

  • kontakta kursansvarig lärare och gärna också studievägledaren på enheten de läser vid så snart som möjligt.
  • tänka på att beslutet om stöd, bara går till studenten själv och att hon/han därför måste föra informationen vidare till dem som behöver den.
  • det är examinator som utifrån lärandemålen avgör vilken anpassning som är möjlig vid tentamen.
  • alltid vara ute i god tid före till exempel en examination, så att institutionen har tid att organisera tentamen efter studentens behov.

Utbildning och handledning

Personal vid Pedagogiskt stöd erbjuder handledning och konsultativt stöd till anställda som berörs av de stödåtgärder studenten är i behov av. Pedagogiskt stöd erbjuder utbildning kring funktionsnedsättningar och anpassningar utifrån dessa.

Kontakta Pedagogiskt stöd 

Du når enheten genom att mejla till pedstod@mau.se.