Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenters hälsa och arbetsmiljö

Studenternas arbetsmiljö ska motsvara de krav som lagstiftningen ställer för universitetets anställda. Såväl studenter som medarbetare medverkar i arbetet med att åstadkomma en god studie- och arbetsmiljö. Rektor ansvarar för att planera, leda och följa upp  arbetsmiljöarbetet. Rektor fördelar arbetsmiljöuppgifter till dekan som i sin tur ansvarar för att fördela arbetsmiljöuppgifterna vidare till prefekt eller motsvarande inom sin fakultet.

Här hittar du chefens rutiner för studie- och arbetsmiljöärenden gällande student

Studenthälsan erbjuder studenthälsovård som ett komplement till den allmänna hälso- och sjukvården. För universitetets medarbetare kan de bland annat ge stöd i svåra studentärenden och hålla utbildningar om bland annat likabehandling, grupputveckling och det svåra samtalet. 

Mer om Studenthälsan

Studenter som har en varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt till pedagogiskt stöd. Behovet utreds av Stöd vid funktionsnedsättning. Institutioner som har merkostnader för detta stöd kan äska medel för detta.

Mer om det stöd som erbjuds studenter med funktionsnedsättning

Det är Malmö universitets målsättning att inte någon student ska behöva bli utsatt för uppträdande som missgynnar, kränker eller diskriminerar hennes eller hennes integritet i högskolestudierna oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Så hanteras trakasseriärenden