Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Stöd i uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning utgörs av kompetensutveckling, vidareutbildning och fortbildning. Den ska ha full kostnadstäckning. Uppdragsgivaren kan vara myndigheter, organisationer eller företag, aldrig enskild person. Deltagarna utses av uppdragsgivaren. Uppdragsutbildning regleras i en särskild förordning (SFS 2002:760).

Innehåll 

Vem kan beställa uppdragsutbildning?
Vilken typ av utbildningar kan vi ge?
När måste man inrätta en kurs?
Får deltagaren kurs- och examensbevis?
Vilka rättigheter har kursdeltagarna?
Hur beräknas priset för kursen?
Vem kan teckna avtal?
Vad ska avtalet innehålla?
Hur ska uppdragsutbildningen redovisas?

Vem kan beställa uppdragsutbildning?

Det är offentliga uppdragsgivare och motsvarande från annat land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som kan beställa personalutbildningar eller andra utbildningar av arbetsmarknads- eller biståndspolitiska skäl. Företag och andra organisationer kan beställa personalutbildning som är relevant för deltagarnas arbete åt dem eller som behövs av arbetsmarknadsskäl. Uppdragsgivare utanför EES kan beställa utbildning men har inte samma krav på skälen.

Beställaren kan inte vara en enskild person.         

Vilken typ av utbildningar kan vi ge?

Uppdragsutbildning kan ges som kurs med eller utan högskolepoäng, utbildningsprogram, seminarier, föreläsningar och studiedagar. Utbildningarna kan vara specialutformade utifrån uppdragsgivarens behov eller redan fastställda kurser. Var utbildningar bedrivs i universitetets eller uppdragsgivarens lokaler, över nätet, konferenslokaler eller med det upplägg man kommer överens om. Utbildningar och kurser kan ge högskolepoäng och examensbevis efter avslutad kurs och godkänd examination.

Uppdragsutbildning ska genomföras som en del av den ordinarie verksamheten, anordnas och planeras så att den inte har någon negativ inverkan på den reguljära utbildningen eller på universitetets anseende och rykte. Den ska knyta an till universitetsutbildning på grund- eller avancerad nivå som universitetet har examensrätt för.

Uppdragsutbildning som omfattar mer än 60 hp ska anmälas skriftligen till Universitetskanslersämbetet.

När måste man inrätta en kurs?

För kurser som ger högskolepoäng ska kursplan fastställas av fakultetsnämnd/områdesstyrelse. Examinator ska utses på samma sätt som i den grundläggande universitetsutbildningen. Utbildningar av mindre omfattning, till exempel seminarier, studiedagar och föreläsningar, dokumenteras på annat sätt.

Får deltagaren kurs- och examensbevis?

Deltagaren är berättigad till högskolepoäng, betyg och kurs- eller examensbevis efter genomgången utbildning och godkänd examination. Kurs- eller examensbevis utfärdas på begäran av deltagaren. Det ställs inga krav på att deltagarna ska ha grundläggande behörighet för universitetsstudier. Intyg eller motsvarande lämnas efter avslutad utbildning.

Vilka rättigheter har kursdeltagarna?

Kursdeltagaren är inte student och omfattas därför inte av samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie studenter. De regler som gäller fastställs i avtal mellan universitetet och uppdragsgivaren.

Hur beräknas priset för kursen?

Full kostnadstäckning gäller vid beräkning av priset för en uppdragsutbildning. Fakultetens ekonom hjälper till med beräkningen.

Vem kan teckna avtal?

Skriftligt avtal ska tecknas mellan universitetet och uppdragsgivaren för all uppdragsutbildning. Uppdragstagare är alltid Malmö universitet, inte en enskild lärare.

I universitetets delegationsordning regleras vem som får teckna avtal, det är oftast prefekt eller dekan. Avtalen ska diarieföras och arkiveras. Påskrivet avtal skickas till Registrator.

Vad ska avtalet innehålla?

I avtalet regleras i huvudsak:

  • uppdragets syfte, mål, omfattning och genomförande, samt hänvisning till eventuell kursplan
  • kontaktpersoner för respektive part
  • pris samt vad som ingår och inte
  • betalningsvillkor samt
  • vad som händer vid eventuell tvist.

Undvik om det är möjligt att binda en särskild person till uppdraget, så att det inte hindras av exempelvis sjukdom.

Här hittar du mallar som stöd

Hur ska uppdragsutbildningen redovisas?

Malmö universitet redovisar årligen uppdragsutbildningens totala omfattning, vilket innebär att antalet kursdeltagare som genomgått sådan utbildning samt alla prestationer och resultat som genereras inom universitetet måste dokumenteras.

Deltagare i kurser som berättigar till högskolepoäng ska registreras i Ladok och dokumentation av dessa kurser görs också där. Dessa kurser ska märkas med kurstyp U (uppdragsutbildning) för att lätt kunna skiljas från de reguljära kurserna. Deltagandet i dessa kurser i ingår inte i underlaget till anslag för universitetet.

Universitetet ska se till att studenter och andra lätt kan få information om inriktning och omfattning av universitetets uppdragsutbildningar.