Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysning av pedagogisk utmärkelse 2019

Utdelning av Pedagogisk utmärkelse 2016

In English

Beredningen för utbildning, tillsammans med Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren, utlyser pedagogisk utmärkelse/pedagogiskt pris till den/de lärare som har visat särskild god pedagogisk förmåga med avseende på att främja studenters lärande. Studenter och medarbetare vid universitetet uppmanas härmed att nominera särskilt goda pedagogiska insatser i utbildningen. 

Utmärkelsens övergripande syfte är att:

  • Stimulera lärare/lärarlag att sätta studenternas lärande i fokus.
  • Uppmärksamma lärarlag och/eller enskild lärare vars pedagogiska insatser har främjat studenters kunskapsutveckling.
  • Stödja och utveckla pedagogiskt arbete mellan lärare, lärare och studenter, samt med andra intressenter till utbildningen.

Kriterier för den pedagogiska utmärkelsen:

  • Lärarens/lärarlagets undervisning är förankrad i forskning och/eller beprövad erfarenhet inom såväl kunskapsfältet som pedagogiken, vilket gynnar studenternas kunskapsutveckling, och kritiska förhållningssätt
  • Lärarens/lärarlagets undervisning bidrar till att integrera utbildning med forskning
  • Läraren/lärarlaget  bidrar till att utbildningen sker i  samverkan med andra aktörer; lokalt och globalt
  • Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärandet genom att studenter har reellt inflytande över sin lärandeprocess
  • Läraren/lärarlaget stödjer och stimulerar lärande genom studentaktiva arbetsformer
  • Läraren/lärarlaget främjar en lärandemiljö där särskild vikt läggs vid gott bemötande och inkluderande av studenter

Vem kan nominera?

Medarbetare vid universitet uppmanas härmed att nominera särskilt goda pedagogiska insatser i utbildningen. Kandidaterna kan vara en grupp lärare som arbetar tillsammans i en kurs/program eller en enskild lärare. Utifrån kriterierna ovan ska en skriftlig motivering ges till varför kandidaterna föreslås. Bland inkomna förslag utser Rektor mottagare av utmärkelsen. 

Sista nomineringsdag

Senast den 20 juni 2019 ska alla förslag på kandidater med motivering vara inlämnade. Ofullständiga förslag eller sådana som är inkomna efter den 20 juni beaktas ej. Namn på nominerade lärare publiceras på universitetets hemsida. Har du frågor kontakta Monika Patay.

Nominera här (för medarbetare)

 

När delas utmärkelsen ut?

Malmö universitets pedagogiska utmärkelse kommer att delas ut vid årets akademiska högtid.
Sedan 2001 (med uppehåll 2018) har detta varit ett återkommande inslag på högskolans största fest.

Till den akademiska högtiden inbjuds de studenter och/eller lärare, som har föreslagit de nominerade lärarna.