Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utlysning av pedagogiska utvecklingsmedel 2019

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Malmö universitet utlyser Beredningen för utbildning projektmedel för verksamhetsåret 2020.

Vi välkomnar projektförslag med innovativa idéer om hur nya arbetsformer som stödjer och stimulerar studenternas lärande på grund- och avancerad nivå kan utvecklas. Det är önskvärt att projekten främjar samarbete såväl över fakultetsgränserna som över ämnesgränserna samt att projekten har potential att vara överförbara till andra verksamheter inom högskolan.

Mer information om bedömningskriterier och om innehåll i ansökan finns i anvisningar.

Ansökningsförfarande
Beredningen för utbildning utlyser bidrag om maximalt 100 000 kr i maj 2019.

Ansökan skickas elektroniskt till Monika Patay senast 30 september 2019.
Projektledare/huvudsökande ska även skicka original ansökan undertecknad av prefekt och av projektledare till Monika Patay, GV, hämtställe 71. Originalansökan ska vara inkommen senast 1 oktober 2019 kl. 8.00.

Ansökan om medel för pedagogiskt utvecklingsprojekt ska göras på särskild blankett.

Bilagor till ansökan accepteras inte. För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan beaktas inte.

Eventuella frågor besvaras av beredningens ledamöter från respektive fakultet samt Biblioteket och/eller av utbildningshandläggare Monika Patay.


Ledamot från Biblioteket: Ewa Stenberg
Ledamot från HS: Christel Bahtsevani
Ledamot från KS: Anders Wigerfelt
Ledamot från LS: Anders Olsson
Ledamot från OD: Liselotte Paulsson
Ledamot från TS: Bengt J. Nilsson