Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Programnämnder

För varje utbildningsprogram finns en programnämnd som ansvarar för att följa upp kvaliteten i programmet i dess helhet. Denna uppföljning sker fortlöpande samt i ett årligt uppföljningsmöte där beslut fattas om handlingsplan för planerade åtgärder och aktiviteter. I det löpande arbetet ingår att behandla förslag på nya och reviderade kursplaner inom programmet. Programnämnden ska särskilt verka för att programmen utvärderas och utvecklas i enlighet med kvalitetsarbetet vid Malmö universitet och inom fakulteten. Tillfälliga och/eller permanenta utskott och arbetsgrupper kan knytas till nämnden. 

Programnämndens arbete leds av en ordförande. Därutöver ingår programsamordnare, lärare från berörda institution(er), representanter från yrkeslivet (som kan adjungeras) samt studenter.

Förskollärarprogram

Idrottsvetenskap (generella examina)

Grundlärarprogram Historia (generella examina)
Yrkeslärarprogram Specialpedagog- och speciallärarprogram
Ämneslärarprogram Studie- och yrkesvägledarprogram
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) Utbildning inom det utbildningsvetenskapliga området på avancerad nivå
Nämnd för särskilda utbildningar och uppdragsutbildningar