Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hälsa och samhälle

Fakultetens kvalitetsarbete utgår från fem kvalitetshöjande områden:

  • intern översyn, uppföljning och återkoppling
  • uppföljning av studentinflytande
  • kommunikation och efterfrågan
  • medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling
  • extern och central översyn, uppföljning och återkoppling

Intern översyn, uppföljning och återkoppling

Samtliga lärosäten ska ha en policy för kvalitetssäkring och det ska finnas processer för hur utbildningar inrättas samt uppföljning av hur utbildningar uppfyller examensmålen. Vid Fakulteten för hälsa och samhälle behöver alla utbildningsplaner och kursplaner som revideras i större utsträckning prövas av utbildningsnämnden i syfte att säkerställa att utbildningen uppfyller krav på formalia och kvalitet. Alla utbildningar behöver även regelbundet genomgå större genomlysning i syfte att kvalitetssäkra utbildningen, men också för att upptäcka styrkor och förbättringsområden. Vid fakulteten ska även tematiska översyner ske regelbundet. De styrs delvis av internt prioriterade områden, delvis av externa granskningar via UKÄ.

Tidsplan för de olika granskningarna anges i handlingsplanen (bilaga 1) och i den schematiska tidsplanen (bilaga 2).

Uppföljning av studentinflytande

Studenters perspektiv och erfarenheter behövs för att utveckla kurser, program och lärandemiljöer. Deras perspektiv fångas upp via program- och kursutvärderingar och via medverkan i arbetsgrupper på fakultets- och institutionsnivå.

Även alumnenkäter genomförs i syfte att ta tillvara tidigare studenters erfarenhet av utbildningens relevans i förhållande till arbetsliv och samhälle.

Kommunikation och efterfrågan

Den information som kommuniceras från fakulteten till både potentiella och befintliga studenter ska vara så lättillgänglig, korrekt och aktuell som möjligt. Fakulteten ska tillämpa en hög grad av transparens där fakultetsövergripande styr- och stöddokument görs lättillgängliga på hemsidan.

Insatser för att synliggöra utbildningarnas attraktionskraft, görs både på hemsidan och via institutionsvisa insatser som exempelvis alumnverksamhet, samverkan med omgivande samhälle och framtida arbetsmarknad.

Medarbetarnas kompetens och kompetensutveckling

Lärares och andra medarbetares kompetens är avgörande för att fakultetens utbildningar ska kunna upprätthålla hög kvalitet. Det är därmed viktigt att inte bara satsa på utbildningen i kvalitetsaspekter utan även medarbetarnas kompetens.

Extern och central översyn, uppföljning och återkoppling

Fakultetens kvalitetsarbete, och i vissa fall även fördjupningsområden och enskilda utbildningar, kommer regelbundet genomgå externa granskningar av UKÄ (se schematisk tidsplan, bilaga 2) men även av externa granskare utsedda av Malmö universitet. De externa granskningarna ska ses som stöd i fakultetens kvalitetsarbete, en indikator på hur väl kvalitetsarbetet fungerar samt säkerställande att utbildningarna håller god kvalitet. Resultatet från de externa granskningarna utgör en del av fakultetens kvalitetsarbete.

Aktuella genomlysningar och utvärderingar