Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningsnära kvalitetsarbete

Det kontinuerliga utbildningsnära kvalitetsarbetet utgör grunden för utveckling och säkerställande av kvalitet i universitetets utbildningar.

Det vilar på en kvalitetskultur som kännetecknas av dialog, ansvarstagande och engagemang bland studenter, lärare och medarbetare samt samverkan med externa avnämare. Arbetet tar sin utgångspunkt i de aktiviteter som kontinuerligt genomförs i utbildningen, vid universitetets fakulteter, institutioner och bibliotek, och som syftar till att förbättra och utveckla dess kvalitet och möjliggöra för studenterna att framgångsrikt fullfölja sina studier.

Fakulteterna och biblioteket beslutar hur det kontinuerliga kvalitetsarbetet ska genomföras inom den egna verksamheten, med utgångspunkt från att

  • universitetsgemensamma styrdokument följs,
  • det finns ett dokumenterat arbetssätt för kvalitetsutveckling inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inkluderar systematiska genomlysningar av utbildning, samt
  • uppföljning och återkoppling genomförs årligen i form av kvalitetsdialoger på institutions-, fakultets- och universitetsledningsnivå.