Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolelagen och högskoleförordningen är styrande regelverk för verksamheten vid Malmö universitet. I högskolelagen slås det fast att verksamheten ska avpassas så att hög kvalitet nås i utbildning och forskning samt att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenter. 

I universitetets arbetsordning beskrivs ansvarsfördelningen för universitetets kvalitetsarbete:

  • Universitetsstyrelsen har yttersta ansvaret för verksamheten och utbildningskvaliteten
  • Fakultetsstyrelserna har ansvar att följa upp kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan
  • Dekanen har det övergripande ansvaret för inriktning och kvalitet på utbildning, forskning och samverkan
  • Prefekten eller motsvarande ska verka för hög kvalitet inom institutionens verksamhet

Rektor initierar och beslutar om ramverk och riktlinjer för universitetets kvalitetsarbete. Rektor är även ordförande vid kvalitetsdialogerna mellan universitetets ledning och en fakultet – vilka ska lyfta både kvalitetssäkrande och kvalitetsutvecklande initiativ och omfatta såväl utbildning som forskning. 
Vid universitetet finns även gemensamma beredande organ (utbildningsberedning, forskningsberedning samt samverkansberedning) som ansvarar för samordning av övergripande kvalitetsarbete.
Rektor är ordförande för forskningsberedningen medan prorektor och viceektor för samverkan och innovation har motsvarande roll i utbildnings- respektive samverkansberedningen. 

Universitetets övergripande styrdokument för verksamheten är: Strategi 2022. Enligt detta dokument – som gäller från 1 januari 2018 och följande fem år – är det övergripande målet för lärosätet: ”Malmö universitet har hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Vid Malmö universitet ska de olika vetenskapsområdenas särart och traditioner respekteras och ges möjlighet att framträda på ett tydligt sätt.”

Kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
All utbildning vid Malmö universitet ska präglas av hög kvalitet. Universitetet arbetar därför systematiskt och kontinuerligt – på såväl universitetsövergripande som utbildningsnära nivå – med att utvärdera, följa upp och utveckla utbildningarna. Kvalitetsarbetet består således både av kvalitetssäkring (insatser för att följa upp att utbildningar uppfyller mål och principer) och kvalitetsutveckling (aktiviteter för att förflytta verksamheten mot uppsatta mål eller högre nivå).

Till grund för universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grund nivå och avancerad nivå ligger, utöver ovan nämnda högskolelag och högskoleförordning, bland annat Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG), riktlinjer från Universitetskanslersämbetet och interna kvalitetsprinciper.

Hur universitetets kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå genomförs finns beskrivet i bland annat ett övergripande ramverk och tillhörande riktlinjer (se länkar nedan). Det utbildningsnära kvalitetsarbetet utgör grunden för utveckling och säkerställande av kvalitet i universitetets utbildningar. Ansvaret för det utbildningsnära kvalitetsarbetet är delegerat till fakulteterna. Därigenom har de möjligheter att utforma det utifrån utbildningarna särart och de vetenskapsområden som verksamheten omfattar. 
Utöver det utbildningsnära kvalitetsarbetet återfinns nedanstående komponenter i kvalitetsarbetet:

  • Inrättande och avveckling av utbildningsprogram och huvudområde samt tillstånd att utfärda examen
  • Kursutvärdering
  • Student- och alumnenkäter
  • Kvalitetsdialog 
  • Kvalitetsforum 
  • Regelbunden extern granskning

Studenternas delaktighet i genomförande, utvärdering och utveckling är avgörande för att uppnå och bibehålla hög kvalitet i utbildningarna. I högskolelagen poängteras att studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen samt ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Vid Malmö universitet har studenterna möjlighet att utöva inflytande på flera olika sätt och på alla organisatoriska nivåer.

Under 2018 utvärderas Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete av Universitetskanslerämbetet, UKÄ. Dessutom utvärderas ett flertal utbildningar vid lärosätet under året av samma tillsynsmyndighet