Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nya mau.se - Malmö universitets nya webbplats

Den 16 oktober lanserades första delen av nya mau.se. Under 2019 fortsätter arbetet med forskningsingången, biblioteks- samt fakultets- och institutionssidorna på mau.se. Dessutom utvecklas och lanseras en ny studentwebb samt ny medarbetarwebb. Målet är att mah.se ska stängas ner i slutet av 2019. Under en övergångsperiod används både mau.se och mah.se.

Ny redaktörsorganisation

För att arbeta bättre med kvaliteten på innehållet på mau.se har en ny redaktörsorganisation definierats.

Läs mer om redaktörsorganisationen

Så här arbetar vi i projektet

Nya mau.se tas fram i projektform. Projektet styrs av en styrgrupp där universitetslektor och dekan vid Fakulteten för teknik och samhälle, Andreas Jacobsson, är ordförande. En projektgrupp, som består av medarbetare på kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen, driver projektet. Projektledare är David Hesslefors från kommunikationsavdelningen.

Att ta fram en välfungerande webbplats för ett lärosäte är ett stort arbete. Därför är projektet uppdelat i flera delprojekt som alla tillsammans ska leda till att Malmö universitet får en ny, modern och behovsanpassad webbplats som har lättnavigerade webbsidor med användaren i centrum. 

Pågående delprojekt

Få en kort överblick över vilka delprojekt som pågår just nu, vad de innehåller och vem du kan kontakta om du har några frågor. 

Studentwebb

En fristående webbplats med egen domän där samtliga sektionsingångar är dedikerade till att lösa studenternas behov från antagning till examen. En centralisering av studentinformation som tidigare funnits på fakultets- och institutionsnivå ska underlätta för studenten att på en samlad plats hitta den information som de söker. Webbplatsen får egen sökfunktionalitet och egen kalender för att presentera ett riktat och relevant resultat för målgruppen. Webbplatsen ska finnas speglad på svenska och engelska.

Målgrupp: Innevarande studenter på Malmö universitet.

Kontakt: pia.pettersson.blank@mau.se och sarah.stancs@mau.se

Lansering: Dellansering i juni där 2 av 4 sektionsingångar lanseras på svenska och engelska

Fakulteter och institutioner

Det som utgör fakultetens/institutionens identitet och målsättning presenteras tydligt. Karaktäristiska satsningar för verksamheten lyfts fram, exempelvis forskningscentrum, seminarieserier, utställningar eller uppdragsutbildning. Tyngdpunkten på beskrivningar av forskningen och utbildning sker antingen på fakultetsgemensam sida eller på institutionsnivå. Student och medarbetarmaterial flyttar till studentwebb och medarbetarwebb.

Målgrupper: samarbetspartners, forskare från andra universitet och potentiella medarbetare.

Kontakt: ingrid.thulin@mau.se

Lansering: Dellansering i juni där två eller tre fakulteter lanseras på svenska.
Övriga fakulteter kommer att få sina nya sidor under tidig höst. Då kommer också information på engelska för fakulteter och institutioner.

Medarbetarwebb

Nya medarbetarwebben är en fristående webbplats som riktar sig till universitetets medarbetare. Den ska bidra till att förenkla det vardagliga arbetet för medarbetarna och öka kvaliteten genom hjälp till självhjälp och intern kunskapsdelning om rutiner, system och arbetssätt. Struktur och innehåll ska utgå ifrån besökarnas behov snarare än organisationen – det innebär att det ska vara lätt att hitta svar på sina frågor utan att känna till hur arbetsplatsen är organiserad och vilken avdelning som ansvarar för vilken fråga. Den nya medarbetarwebben bygger vidare på den medarbetarwebb som lanserades 2015 men anpassas ytterligare för specifika interna behov.

Målgrupp: universitetets medarbetare

Kontakt: Janni Karlsson och Johanna Svensson

Forskning

Forskningsrepresentationen på dagens webbplats(er) är mångfacetterad och splittrad med många tekniska system, synpunkter och önskemål att beakta. Delprojekt Forskning syftar till att renodla och klargöra vad en god forskningssynlighet på webben innebär.

Ett delmål är att på sikt kunna stänga ner den sidosajt som i dagligtal kallas "Forskarnavet" och istället på ett smartare sätt integrera det innehållet med huvudsajten. Ett annat är att hitta en digital hemvist för alla forskningsprojekt.

Arbete pågår just nu med fokus på Era19-utvärderingen.

  • Fortsätta att utveckla forskaringångarna med fokus på den engelska ingången
  • Fortsatt arbete med att ta fram webbnärvaro för forskningscenter, -program och -plattformar
  • Ta fram ett bättre anpassat ämnesträd
  • Fortsätta utveckla den personliga forskarsidan
  • Arbete med ett bättre gränssnitt för den enskilde forskaren att kunna uppdatera sitt innehåll på den personliga sidan
  • Kunna förknippa en entitet (projekt, publikation, ämne, forskare, kurs/program etc) med en annan entitet automatiskt.
  • Införa ett nytt publikationssystem - Diva (drivs av biblioteket men påverkar i stor utsträckning detta delprojekt)

Kontakt: Michael Gustafson

Bibliotek 

Universitetsbiblioteket har samlat och renodlat den information som ska finnas på de nya sidorna på mau.se. Projektgruppen har arbetat mycket med innehålls- och målgruppsanalys för att få till så bra information som möjligt till målgrupperna.

Lansering: De nya sidorna lanseras strax efter midsommar på svenska. Information på engelska blir klar i höst.

Hur involveras andra?

Medarbetare som ansvarar för innehåll på olika områden kommer att involveras i arbetet, när det gäller innehåll, struktur och funktionalitet för den nya webbplatsen via delprojekten. 

Under våren kommer medlemmar ur den nya webbplatsens styr- och projektgrupp att gästa ledningsgrupper och andra grupperingar för att informera om projektet och diskutera hur samarbetet ska gå till. För att få bättre kvalitet på webbens innehåll behöver vår organisation ha färre men mer dedikerade redaktörer, som får mer stöd, webbkunskap och sammanhang. Då kommer vi att förtydliga hur vi menar att ansvar och resurser behöver fördelas för att vi ska kunna få hög kvalitet på vår nya webbplats samt komma överens om en tidplan för respektive delprojekt (innehållsområde). 

Utbildning i publiceringsverktyget Episerver

De som ingår i den nya redaktörsorganisationen för mau.se bjuds in till utbildning i senaste versionen av publiceringsverktyget Episerver löpande under året. Utbildningen inkluderar även principer för den nya webbplatsen, textformatering, tillgänglighet och bildspråk.