Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Upphovsrätt, kopiering m.m.

I princip allt material som används för undervisning vid Malmö universitet är upphovsrättsligt skyddat. Detsamma gäller material som studenter och lärare kopierar från Internet. Det finns ett antal regler i Upphovsrättslagen som reglerar hur man får använda sig av upphovsrättsligt skyddat materiel. De verk som skyddas av upphovsrätten är exempelvis målningar, bilder, skisser, fotografier, musik, noter, tidningsartiklar, texter, böcker, datorprogram och databaser. Upphovsrätten är den lagliga rätt som ursprungligen innehas av den som skapat ett verk. Utan upphovsrättslagar skulle det bli svårt eller till och med omöjligt för för den som exempelvis har skrivit en artikel eller bok, eller har skapat ett musikaliskt verk eller film, att sälja och distribuera sitt verk.

Observera att det kan bli mycket kostsamt att exempelvis kopiera av upphovsrättsligt skyddat material i strid med upphovsrättslagstiftningen. Det är därför viktigt att du som anställd eller student vid Malmö universitet känner till vilka regler som gäller. Nedan följer kortfattat vad som gäller.

Vad är upphovsrätt? 

Upphovsrätten består dels av en förfoganderätt som skyddar en ekonomisk rätt till verket, dels en ideell rätt.  

Förfoganderätten, som kan överlåtas enligt avtal, innebär i princip ensamrätt att mångfaldiga verket och göra det tillgängligt för allmänheten. Antingen kan hela förfoganderätten säljas eller så kan den upplåtas för viss användning, licensieras. Övergången och omfattningen av förfoganderätten framgår normalt av det avtal som reglerar frågan.  

Den ideella rätten innebär att när ett verk framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten, ska upphovsmannen anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Den ideella rätten som tillkommer upphovsmannen kan endast i undantagsfall efterges av upphovsmannen.   

Vem tillkommer upphovsrätten? 

Det är alltid den som har skapat verket som har den ursprungliga upphovsrätten till det. Är det flera personer som har samarbetat för att skapa ett verk och kan man inte särskilja de enskilda bidragen som självständiga verk har upphovsmännen gemensam upphovsrätt till verket.

När uppkommer upphovsrätten? 

Upphovsrätten uppkommer automatiskt när ett verk skapas. Någon registreringsskyldighet för att skydda sin upphovsrätt finns inte. För att ett alster ska omfattas av det upphovsrättsliga skyddet ska det ha ett visst mått av självständighet och originalitet, så kallad verkshöjd. Det är inte fråga om att göra någon kvalitetsbedömning av alstret utan även ”dåligt” skapande skyddas. Kraven på självständighet och originalitet är mycket lågt satta varför i praktiken det mesta som skrivs, målas eller på annat sätt skapas är skyddat av upphovsrätten.   

Hur länge gäller upphovsrätten? 

Upphovsrätten gäller som huvudregel under upphovsmannens livstid plus 70 år efter hans dödsår. Därefter får verket fritt återges.   

Nyttjande för privat bruk 

Upphovsrätten har vissa inskränkningar. Den viktigaste i detta sammanhang är regeln om att var och en får framställa enstaka exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk. När det gäller litterära verk, exempelvis en lärobok, gäller dock att man endast får kopiera en begränsad del av boken. Vad som menas med begränsad del är inte klarlagt. Det torde dock innebära att det alltid är fråga om en mindre del av verket och inte så mycket som hälften eller nästan hälften av ett verk. Det är inte heller tillåtet att komma runt regeln genom att kopiera en del av en bok en dag och en annan del en annan dag. Kopieringens tillåtlighet får bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. 

I följande fall gäller inget undantag från upphovsrätten, dvs inte ens kopiering för privat bruk är tillåten. Uppförande av byggnadsverk, framställa exemplar av datorprogram och sammanställningar i digital form (ex. cd-rom).

Citaträtten 

Enligt en bestämmelse i Upphovsrättslagen får var och en citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Den som ”lånar” en text enligt denna bestämmelse måste ange vem som är upphovsmannen. Citaträtten sträcker sig olika långt i olika fall. I en vetenskaplig eller kritisk framställning, där författaren avser att analysera, kritisera eller på annat sätt belysa ett citerat verk har man rätt att i vissa fall ha rätt att återge ganska omfattande delar av verket. Kortare dikter etc. kan till och med få återges i sin helhet i dessa sammanhang.    

Vissa allmänna handlingar  

Författningar, beslut av myndigheter, yttrande m.m. av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt.        

Upphovsrättsligt material inom universitetet 

Som ovan nämnts är det mesta material som används inom undervisningen upphovsrättsligt skyddat. Upphovsrättslagen gör ingen skillnad mellan olika typer av läromedel. Såväl dyra kursböcker som enklare alster, exempelvis kompendier som har skrivits av en lärare, är skyddade. Föreläsningar som hålls inom universitetet är också upphovsrättsligt skyddade. Visserligen har studenten rätt att teckna ned vad föreläsaren säger. Studenten får också använde detta material för enskilt bruk. Han har däremot inte rätt att kopiera och sprida föreläsningen genom kompendieförsäljning eller på annat sätt. Det ekonomiska utbytet tillkommer endast upphovsmannen.   Det är viktigt att observera att även studenterna vid universitetet har ett upphovsrättsligt skydd av de alster som de har framtagit, exempelvis svar på tentamensfrågor, examensarbeten etc. För lärare ska ha rätt att använda detta material i sin undervisning krävs att de ha studentens medgivande.  

Lärarnas undervisningsmaterial 
Enligt Malmö universitets Policy för upphovsrätt avseende lärares undervisningsmaterial, har universitetet rätt att nyttja undervisningsmaterial skapade av lärare inom ramen för anställningen. Nyttjanderätten innebär att universitetet har rätt att lagra och tillgängliggöra material. Universitetets nyttjanderätt inskränker inte i övrigt upphovsrätten, som förblir hos upphovsmannen. Vid anställnings upphörande har arbetsgivaren fortsatt nyttjanderätt till material skapat inom ramen för anställningen.

Lärares rätt att kopiera för undervisningsverksamhet enligt Bonusavtalet 
Enligt upphovsrättslagen får offentliggjorda verk kopieras för undervisningsverksamhet som omfattas av en så kallad avtalslicens.

Mellan Bonus Presskopia och samtliga universitet och högskolor i Sverige har ett nytt kopieringsavtal slutits som gäller from den 1 januari 2014. Avtalet innebär att man som lärare under vissa förutsättningar har rätt att kopiera upphovsrättsligt material för att användas i undervisningen. Det nya avtalet är modernare och ger lärarna möjlighet att, utöver den vanliga fotokopieringen, även göra utskrifter från digital källa, t ex internet. Det är nu även tillåtet att, som alternativ till OH-bilder, framställa digitala exemplar av verk för projicering med presentationsprogram, t ex PowerPoint. 

Mer information om Bonus-avtalet kan du få om du går in i menyn till vänster.

Elektronisk kopiering 

Det är väldigt viktigt att komma ihåg att upphovsrätten gäller oberoende av uttrycksform, dvs oberoende om verket är tryckt på papper, är inlagt på Internet, ligger på cd, dvd, vhs-band etc.  

Internet

Upphovsrätten gäller som ovan sagts även texter, bilder, musik, film m.m. som är inlagda på Internet. Det är naturligtvis fritt att läsa det som man får upp på skärmen men att ladda ner information till egen hårddisk och skriva ut det anses vara kopiering. Kopiering för enskilt bruk är dock som ovan nämnts tillåtet men varken lärare eller studenter har rätt att använda sig av upphovsrättsligt material i undervisningen eller vid examensarbeten som är taget från Internet utan upphovsmannens medgivande. Observera att det ovan nämnda Bonusavtalet bara ger en viss begränsad rätt att använda upphovsrättsligt skyddat material från Internet.    

Det är inte heller tillåtet att lägga ut ett upphovsrättsligt skyddat verk på Internet utan samtycke. Universitetet har därför inte rätt att lägga ut studenternas arbeten på Internet utan hans/hennes medgivande. Inte heller får universitetet lägga ut en lärares alster utan medgivande.