Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenters rättigheter och skyldigheter vid Malmö universitet

Malmö universitet vill ha delaktiga och engagerade studenter som är med och utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. För att samarbetet mellan universitetets personal och studenterna ska fungera väl och för att skapa goda möjligheter för lärande krävs tydliga rättigheter och skyldigheter för studenterna.

Detta dokument bygger på olika författningar, exempelvis högskoleförordning, tryckfrihetsförordning och förvaltningslag, som styr universitetets verksamhet. Universitetets högsta beslutande organ, universitetsstyrelsen, fattar beslut om detta dokument och reglerna ska följas av samtlig personal och samtliga studenter vid universitetet. Alla chefer vid universitetet ansvarar för att hålla personal och studenter informerade om detta dokument och för att verksamheten bedrivs i enlighet med reglerna.

Rättigheter och skyldigheter som stadgas i detta dokument gäller för studenter på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För studieavgiftsskyldiga studenter finns kompletterande regler och information i särskilt dokument.

Studenters rättigheter och skyldigheter: Fastställda av Malmö universitets styrelse den 21 september 2018