Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Hantering av forskningsdokumentation

Varför en handbok?

Alla universitet och högskolor har ett stort ansvar för att upprätthålla allmänhetens höga förtroende för lärosätenas forskning. Att kunna redovisa alla relevanta detaljer i forskningsprocessen är därför en kvalitetsfråga som inte enbart rör akademin. Höga och befogade krav ställs inom vetenskapssamfundet på att forskaren ska kunna uppvisa de underlag som ligger till grund för de resultat som forskningen lett fram till. Genom en sådan robust kollegial granskning upprätthålls allmänhetens förtroende för forskning. Av den anledningen finns det en paragraf i Högskolelagen (1 kap § 3a) som säger att: I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Goda skäl gör således att högskolesektorn även har ett lagstadgat ansvar för att värna om vetenskapens trovärdighet i samhället.

Att hålla hög kvalitet och följa god forskningssed i alla delar av forskningsprocessen är därför en viktig uppgift för alla medarbetare som bedriver forskning vid Malmö universitet. Ett sådant åtagande är krävande. Forskningsprocessen kan nämligen vara komplex, parallellt med att det under processens gång skapas olika former av dokument; till exempel: ansökan om externa medel, godkänd etikprövning, olika slag av forskningsdata och vetenskaplig publikation. Likväl måste all betydelsefull forskningsdokumentation behandlas på kvalitetssäkert sätt. Eftersom forskningen genomförs vid en statlig myndighet, har Malmö universitet dessutom ytterligare skyldigheter i vissa avseenden.

Denna vägledning är framtagen för att ge stöd till dig som forskare vid Malmö universitet att kvalitetssäkra de olika stegen i forskningsprocessen och för att underlätta för dig att uppfylla de krav som ställs på Malmö universitet som en statlig myndighet. Här får du således orientering om gällande regler för hantering av den dokumentation som skapas i samband med forskning samt kännedom om vilka administrativa rutiner som är aktuella vid Malmö universitet. Och framför allt: vart du kan vända dig när du behöver hjälp.