Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Personalfortbildning (Erasmus+)

Ansökan är öppen löpande under året men du måste skicka in din ansökan senast två veckor innan avresa, ju tidigare du söker desto bättre. Notera att ansökningar inte beviljas retroaktivt och medlen är begränsade. Mer information om programmet och hur du gör din ansökan hittar du nedan.


Programmet ger dig som är anställd vid Malmö universitet möjlighet till kompetensutveckling genom vistelse på ett lärosäte, organisation eller företag inom Europa. Ansökan är öppen för alla grupper av anställda vid Malmö universitet.

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för personalfortbildning.

Villkor för utbyte
Ansökan
Under utbytet
Efter hemkomst

Villkor för utbyte

För att kunna söka kompetensutveckling inom programmet gäller följande villkor:

 • Utbytet ska vara kopplat till dina arbetsuppgifter vid Malmö universitet
 • Utbytet pågår i minst två dagar.
 • Du skickar in din ansökan senast två veckor innan avresa.
 • Utbytet genomförs på ett och samma ställe under en sammanhängande period.
 • Det finns en skriftlig överenskommelse på en arbetsplan mellan det sändande och mottagande lärosätet; Erasmus+ Staff Mobility Agreement Training.
 • Du lämnar in certificate of attendance efter ditt utbyte.
 • Max två veckor (14 dagar inklusive resdagar) kan beviljas.
 • Samma sökande kan endast beviljas ett personalutbyte per läsår. (Läsår i detta sammanhang beräknas enligt Erasmus budgetår som är 1 juni 2019-31 maj 2020.)

Hos lärosäte

För utbyte hos ett lärosäte måste detta uppfylla kraven för Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Ta kontakt med lärosätet om du är osäker.

För fortbildningskurser, seminarier eller workshops

Du kan söka finansiering för kurser, seminarier eller workshops - men inte för konferenser. Dessa ska enbart handla om fortbildning inom dina arbetsuppgifter och inte om akademiska ämnen eller för ett endast allmänbildande syfte.

Du kan även ansöka om medel för att leda/driva träning vid ett annat lärosäte om ni har kommit överens om det med mottagande part. Personalmobilitet ska inte bara stödja kompetensutvecklingen hos personal från Malmö universitet utan även i förlängningen mottagande lärosäte.

Så kallade Staff Training Weeks hos andra lärosäten är ett vanligt sätt att ansöka om personalfortbildning.

Du kan söka för kurser som t.ex. anordnas av European Association for International Education (EAIE) eller språkkurser om du är lärare och planerar att undervisa på annat språk. 

För doktorander

Doktorander har samma möjlighet att söka om personalutbyte för kompetensutveckling som övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid Malmö universitet. 

Icke-berättigade organisationer

Följande organisationer kan inte vara värdar för personalutbyte:

 • Samtliga EU-institutioner, med undantag för de politiska partiernas kanslier vid EU-parlamentet.
 • Organisationer som hanterar EU-program, t.ex. nationella kontor som Universitets- och högskolerådet (för att undvika möjliga intressekonflikter eller dubbel finansiering)

Prioriterade ansökningar

För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta över tid, ska prioritet ges till personal som inte tidigare har deltagit i Erasmus+-mobilitet.

Tänk på att i god tid ta kontakt med din chef om du är intresserad av utbyte. Ta gärna upp detta under ditt utvecklingssamtal så att det blir nedtecknat och överenskommet i ditt utvecklingsprogram. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka.

Ansökan

Ansökan är öppen löpande under året men du måste skicka in din ansökan senast två veckor innan avresa, ju tidigare du söker desto bättre. Notera att ansökningar inte beviljas retroaktivt och medlen är begränsade.

Du ansöker genom att följa nedanstående steg:

1. Fyll i dokumentet för Erasmus+ Staff Mobility Agreement Training (nedan). Dokumentet måste godkännas av både sändande och mottagande lärosäte före utbytesperioden och ska signeras av dig, din enhetschef (eller motsvarande) samt signeras och stämplas av motsvarande person på det mottagande lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-mail. 

Dokumentet ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, d.v.s. vad man förväntar lära sig under mobiliteten. 

Staff Mobility Agreement Training 2019/20

2. Fyll i ansökan i MoveON för Erasmus+ personalfortbildning

Steg 1 måste vara avklarat innan du fortsätter till steg 2. Detta då ditt mobility agreement ska laddas upp i samband med MoveON-ansökan. Generera din kompletta ansökan som PDF från MoveON.

3. Skicka din kompletta ansökan (Erasmus+ Staff Mobility Agreement Training samt MoveON-ansökan) via mejl (ej internpost) till Rebecca Arklöf.

Bekräftelse på mottagen ansökan skickas till sökande via mejl och detsamma gäller när beslut är fattat om beviljad eller avslagen ansökan.

Under utbytet

Under utbytet ska du få ditt Certificate of Attendance ifyllt av värdlärosätet. Detta lämnas till International Office efter hemkomst.

Certificate of Attendance

Efter hemkomst

Väl hemma ska du:

 1. Lämna in komplett Certificate of Attendance till International Office.
 2. Fylla i en rapport online. All personal som har företagit en Erasmus+-mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till berörd personal från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden har avslutats.

Så betalas ersättningen ut

Bidraget betalas ut som en intern omföring till din fakultet. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet.

Den interna omföringen sker efter hemkomst och ersättningen kan betalas ut först när samtliga obligatoriska dokument inklusive online rapporteringen inkommit till International Office.

Ersättningen består av två bidrag som betalas ut till fakulteten/institutionen. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört.

 • Resestöd baserat på utbytets land och antal dagar. 
 • Bidrag till resekostnader från Malmö universitet till mottagarorganisationen tur och retur, baserat på fågelvägen Malmö - destinationsstad.

Ersättningsnivåer för resestöd

Resavståndet mäts enkelväg men summan gäller för en tur och returresa. Europeiska Kommissionens ’Distance Calculator’ används för att beräkna avståndet mellan olika städer.

För en resa mellan exempelvis Malmö och Berlin räknar avståndsräknaren ut avståndet till 344,33 km. Resan faller alltså i spannet mellan 100-499 km, och berättigar därför till en reseersättning på 180 euro per deltagare. Dessa 180 euro utgör totalersättningen för tur och returresan.