Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Lärarmobilitet för undervisning (Erasmus+)

Ansökan är öppen löpande under året men du måste skicka in din ansökan senast två veckor innan avresa, ju tidigare du söker desto bättre. Notera att ansökningar inte beviljas retroaktivt och medlen är begränsade. Mer information om programmet och hur du gör din ansökan hittar du nedan.


Programmet ger dig som är lärare eller doktorand möjlighet att söka finansiering för att undervisa vid ett partneruniversitet inom Europa. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet.

Läs mer

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de olika stegen för lärarutbyte.

Villkor
Upplägg
Ansökan
Under utbytet
Efter hemkomst

Villkor för utbyte

För att söka programmet måste det mottagande lärosätet delta i Erasmus+ programmet. Uppdraget måste baseras på ett tvåsidigt, så kallat bilateralt, avtal, där partneruniversitetet uppfyller kraven för Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Avtalen behöver inte nödvändigtvis vara inom samma ämnesområde, även om det är att föredra.

Följande villkor gäller för lärarmobilitet inom programmet:

 • Utbytet ska vara kopplat till dina arbetsuppgifter vid Malmö universitet
 • Ditt utbyte pågår i minst två dagar
 • Du skickar in din ansökan senast två veckor innan avresa.
 • Ditt utbyte innehåller minst åtta undervisningstimmar*, och för längre perioder minst åtta undervisningstimmar per vecka. Som undervisning räknas all typ av utbildning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination.
 • Det finns ett aktivt Erasmus+-avtal med lärarmobilitet mellan din fakultet/institution och mottagande lärosäte.
 • Det finns en skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan sändande och mottagande lärosäte (mobility agreement).
 • Du lämnar in en rapport efter avslutat utbyte. Rapporten lämnas in online via Erasmus Mobility Tool+.
 • Du lämnar in certificate of attendance efter ditt utbyte.
 • Max två veckor (14 dagar inklusive resdagar) kan beviljas.
 • Samma lärare kan endast beviljas ett lärarutbyte per läsår. (Läsår i detta sammanhang beräknas enligt Erasmus budgetår som är 1 juni 2019-31 maj 2020.)

*Om lärarutbytet kombineras med personalfortbildningsaktivitet kan antalet undervisningstimmar sänkas till minst fyra.

Prioriterade ansökningar

För att försäkra sig om att så många som möjligt får delta prioriteras lärare som inte tidigare har deltagit i Erasmusmobilitet. Prioritet ges även till utbyten som förutom undervisning även:

 • Försäkrar att utbytet är en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet.
 • Leder till nya former av undervisningsmaterial.
 • Används till att stärka och utöka kontakter och samarbeten mellan avdelningar och fakulteter, och förbereder för framtida samarbetsprojekt.

Upplägg av utbyte

Den internationella koordinatorn på din fakultet/institution kan hjälpa dig med inledande kontakter, men du arrangerar själv ditt utbyte. Ett bra första steg är att se om det är någon av våra Erasmus+-partneruniversitet som är intressanta.

Om du vill använda dina egna kontakter bör du prata med den internationella handläggaren vid din fakultet/institution. De kan se över möjligheterna att teckna ett utbytesavtal med lärosätet. 

Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av utbyte, gärna under utvecklingssamtalet, så att denne kan planera och budgetera för ditt utbyte.

Ansökan

Ansökan är öppen löpande under året men du måste skicka in den senast två veckor innan avresa, ju tidigare du söker desto bättre. Notera att ansökningar inte beviljas retroaktivt och medlen är begränsade.

Du ansöker genom att följa nedanstående steg:

1. Fyll i dokumentet för Erasmus+ Staff Mobility Agreement Teaching (nedan). Dokumentet måste godkännas av både sändande och mottagande lärosäte före utbytesperioden och ska signeras av dig, din enhetschef (eller motsvarande) samt signeras och stämplas av motsvarande person på det mottagande lärosätet. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-post.

Dokumentet ska innehålla de övergripande målen med besöket, aktiviteter (inklusive ett program) och förväntat resultat, det vill säga vad du förväntar lära dig under mobiliteten. 

Erasmus+ Staff Mobility Agreement for Teaching 2019/20

2. Fyll i MoveON-ansökan för Erasmus+ lärarmobilitet

Steg 1 måste vara avklarat innan du fortsätter till steg 2. Detta då ditt mobility agreement ska laddas upp i samband med MoveON-ansökan. Generera din kompletta ansökan som PDF från MoveON.

3. Skicka din kompletta ansökan (Erasmus+ Staff Mobility Agreement Teaching samt MoveON-ansökan) via mejl (ej internpost) till Rebecca Arklöf

Bekräftelse på mottagen ansökan skickas till sökande via mejl och detsamma gäller när beslut är fattat om beviljad eller avslagen ansökan.

Tjänsteålder

Tjänsteålder ska rapporteras i båda dokumenten, men en klar definition på de olika kategorierna finns inte. Som en tumregel gäller junior för doktorander, adjunkter och lektorer fram till docentkompetens, intermediär för docenter eller forskare/lektorer med docentkompetens. Senior motsvaras av mycket erfarna lektorer och professorer.

Under utbytet

Under utbytet ska du få ditt Certificate of Attendance ifyllt av värdlärosätet. Detta lämnas till International Office efter hemkomst.

Certificate of Attendance

Efter hemkomst

Väl hemma ska du:

 1. Lämna in komplett Certificate of Attendance till International Office.
 2. Fylla i en rapport online. Alla lärare som har företagit en Erasmus+-mobilitetsperiod ska lämna in en rapport efter avslutad mobilitet online via Mobility Tool+. Länk till rapporten skickas automatiskt ut till läraren från Mobility Tool+ så snart mobilitetsperioden har avslutats.

Så betalas ersättningen ut

Bidraget betalas ut som en intern omföring till din fakultet/institution. Ersättningen gäller inte lönekostnader, utan är ett bidrag för de merkostnader som uppkommer i samband med utbytet. 

Den interna omföringen sker efter hemkomst och ersättningen kan betalas ut först när samtliga obligatoriska dokument inklusive onlinerapporteringen inkommit till International Office.

Ersättningen består av två bidrag som betalas ut till fakulteten/institutionen. Ersättningen är en schablonersättning och utbetalas oberoende av de faktiska kostnader som utbytet medfört.

 • Resestöd baserat på utbytets land och antal dagar.
 • Bidrag till resekostnader från Malmö universitet till värduniversitetet tur och retur, baserat på fågelvägen Malmö - destinationsstad.

Ersättningsnivåer för resestöd

Resavståndet mäts enkelväg men summan gäller för en tur och returresa. Europeiska Kommissionens ’Distance Calculator’ används för att beräkna avståndet mellan olika städer.

Exempel: För en resa mellan exempelvis Malmö och Berlin räknar avståndsräknaren ut avståndet till 344,33 km. Resan faller alltså i spannet mellan 100-499 km, och berättigar därför till en reseersättning på 180 euro per deltagare. Dessa 180 euro utgör totalersättningen för tur och returresan.