Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Erasmus+

Erasmus+: nytt program för europeiskt utbildningssamarbete 2014

Erasmus+ är namnet på EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Detta program ersatte läsåret 2014/15 det tidigare så kallade ’programmet för livslångt lärande’ (LLP), vilket innehöll delprogrammet Erasmus. Även andra europeiska program, som Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus och Tempus, integreras i Erasmus+. Dessutom kommer det nya området idrott in.

Erasmus+ är alltså mycket större i omfattning än vad Erasmus var. EU:s mål för Erasmus+ är att bidra till förverkligandet av EU:s strategier Europa 2020 och Utbildning 2020. Jämfört med det tidigare programmet LLP har det nya programmet ett ökat fokus på kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Erasmus+-programmet får också ökad finansiering jämfört med det tidigare programmet LLP. Erasmus+ är ett stort program för att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott.

Tre typer av aktiviteter har särskilt fokus:

  • Mobilitet (personal-,och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).
  • Projektsamarbete (strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan lärosäten, utbildningsorganisationer med flera).
  • Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har hand om utbildningsdelen i programmet. Det är ännu inte beslutat vilken aktör som ska ha informationsansvaret för idrottsdelen och här hänvisar UHR till EU-kommissionens webbplats för Erasmus+ för mer information om de möjligheter som ryms inom den delen. Se länk till höger.