Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Doktorandmobilitet

DoktorandmobilitetUniversitet erbjuder genom International Office stöd till doktorander som har för avsikt att förlägga delar av sin utbildning och/eller forskning utomlands. Sådan utlandsvistelse kan till exempel ha som syfte att samla in data, läsa kurser, bemästra nya metoder, eller att i bredare bemärkelse tillräkna sig internationell erfarenhet.

Ett antal finansieringsmöjligheter finns för doktorander som planerar att genomföra en utlandsvistelse som en del i sin utbildning eller forskning.

Resestipendier

Universitetet utlyser årligen två olika typer av resestipendier för doktorander finansierade av Stiftelsen för Malmö universitets utveckling, och Reidar Peters Internationaliseringsfond.

Reidar Peters Internationaliseringsfond utlyser årligen en till två resestipendier på totalt 100 000 kronor till doktorander vid Malmö universitet för att på detta sätt stödja universitetets arbete med internationalisering inom forskarutbildningen. Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse i samband med forskning eller kurser i forskarutbildning vid ett utländskt universitet.

Stiftelsen för Malmö universitets utveckling utlyser återkommande ett antal stipendier till doktorander vid Malmö universitet för att stödja universitetets arbete med samhällsutmaningar inom forskarutbildningen. Stipendierna är avsedda att bekosta utlandsvistelse för i första hand forskning eller kursläsning och i andra hand aktivt konferensdeltagande med presentation av paper eller poster. Stipendiet ersätter direkta kostnader i samband med utbildningen/kompetens-utvecklingen utomlands, t.ex. kursavgift, resekostnader, litteratur och logi. Stipendiet är personligt och kan inte omfatta kostnader för andra än stipendiaten

Mer information om resestipendierna, samt detaljerade anvisningar om hur och när man söker dessa finns att få hos Forskarservice

Erasmus+

Doktorander kan söka medel inom Erasmus+-programmet för utlandsvistelse antingen i egenskap av student, personal, eller undervisande personal . Det går även att söka Erasmusmedel för praktik utomlands. Olika krav och regler avseende bland annat syssla, vistelsetid, ersättningsnivå, och ansökningsförfarande föreligger för ansökningar inom de olika kategorierna. International Office erbjuder rådgivning om vilken kategori av mobilitet som lämpar sig bäst utifrån doktorandens önskemål.

Erasmusmedel kan sökas för vistelser i programländer, vilka innefattar EU-länder, Island, Lichtenstein, Makedonien, Norge samt Turkiet.

Ett grundläggande krav för att Erasmusmedel ska kunna beviljas är att en utländsk institution har erbjudit sig att stå värd för vistelsen. International Office kan kontaktas för rådgivning.

Research Professional

Malmö universitet har en prenumeration som tillgängliggör tjänsten Research Professional till samtliga doktorander.

Research Professional är en användarvänlig databas över utlysningar av forskningsmedel från hela världen. Här kan man både söka och bevaka passande utlysningar.

Mer information om Research Professional, samt inloggningslänk finns här. Inloggning sker genom användarens Mau-ID.

Mer information

International Office anordnar en modul inom universitetets introduktionskurs för doktorander som anordnas varje termin. I denna modul ges en grundläggande genomgång om finansieringsmöjligheter för doktorandmobilitet.

Ett antal tips och länkar rörande finansieringsmöjligheter finns här.