Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

God sed i forskning

Hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet

Det är av stor vikt för universitetet att slå vakt om och främja god vetenskaplig sed. Stöd för detta finns i Högskolelagen och Högskoleförordningen:
”I högskolornas verksamhet skall vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.” (Högskolelagen 1 kap 3a §)
och, mer preciserat:
”En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan ska utreda misstankarna.” (Högskoleförordningen 1 kap 16 §)

Högskoleförordningen anger emellertid inte på vilket sätt som en sådan misstanke ska utredas och ej heller hur vetenskaplig oredlighet definieras. För att Malmö universitet på ett förutsägbart och opartiskt sätt ska kunna hantera misstanke om oredlighet i forskning, beskrivs nedan vad vetenskaplig oredlighet innebär samt hur sådan ska beivras.

Vetenskaplig oredlighet
Oredlighet i forskning är ett samlingsbegrepp för när någon i sin vetenskapliga verksamhet medvetet, eller genom grov oaktsamhet, gör avsteg från vetenskapliga krav eller bryter mot allmänt accepterade etiska normer och därmed strider mot god forskningssed (se ”God forskningssed”, VR). Vetenskaplig oredlighet innefattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka leder till falska eller förvrängda forskningsresultat eller vilseledande uppgifter om någons insats i forskning (se ”Förslag om hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet”, VR).

Oredligheten kan anta olika former:

• oredlighet i samband med hantering av data och källmaterial samt vetenskaplig metod (t ex förfalskning, förvanskning och fabricering inklusive förtigande eller undertryckande av resultat och/eller uppgifter)

• plagiering och annan oredlighet vid publicering (t ex oberättigat hävdande av författarskap, undertryckande av annans författarskap eller ändring av författarordning)

• oredlighet i samband med intressekonflikter, bristande omdöme och olämpligt beteende (t ex försvårande av vetenskaplig granskning, genomförande av forskningsprojekt utan inhämtande av nödvändiga tillstånd).

Missbedömningar, tolkningsfel och andra ursäktliga misstag anses inte utgöra vetenskaplig oredlighet.

Vem är skyldig att anmäla?
Alla som deltar i forskningsverksamhet är ansvariga för att resultat inhämtas, sammanställs och presenteras i enlighet med forskarsamhällets vedertagna principer. Medförfattare ska förvissa sig om att resultaten är framtagna på ett ärligt sätt och att de är korrekt beskrivna.

Personal vid Malmö universitet ska rapportera vetenskaplig oredlighet. Prefekt och dekan har ett övergripande ansvar för att den forskningsverksamhet som bedrivs inom institutionen respektive fakulteten följer god vetenskaplig sed. Vid tveksamhet, kan Malmö universitets Kommitté för utredning av vetenskaplig oredlighet kontaktas för en informell diskussion om misstänkt felaktigt uppträdande. Malmö universitets personal ska också samarbeta med utredarna under pågående utredning samt rapportera till rektor om det förekommer repressalier i samband med utredningen.

Rektor beslutar om att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet som kommit till universitetets kännedom genom anmälan eller på annat sätt.
Rektor ska se till att varken anmälare, anmäld eller övriga involverade i ett ärende, utsätts för repressalier. Rektor beslutar på grundval av undersökningsrapporten från Kommittén för utredning av vetenskaplig oredlighet om fullständig utredning ska göras. I så fall ska yttrande begäras av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning som utför den fullständiga utredningen. Rektor beslutar på grundval av denna expertgrupps yttrande huruvida vetenskaplig oredlighet har förekommit eller inte.
I de fall som vetenskaplig oredlighet har konstaterats, ska rektor avgöra om det finns grund för att låta personalansvarsnämnden besluta om eventuella påföljder. I andra fall kan ärendet överföras till Statens ansvarsnämnd eller (om brottsmisstanke föreligger) polis-och åklagarmyndighet.
I de fall som vetenskaplig oredlighet inte har konstaterats, ska rektor i samråd med berörda parter avgöra om det finns skäl att vidta åtgärder för att återställa den anmäldes/anmälarens position och/eller anseende.

Kommittén för utredning av vetenskaplig oredlighet
Kommittén hanterar ärenden som rör vetenskaplig oredlighet vid Malmö universitet. Kommitténs uppgift är att på rektors uppdrag utreda misstanke om vetenskaplig oredlighet i verksamhet som bedrivs eller har bedrivits vid Malmö universitet genom att i en undersökningsrapport ta ställning till huruvida en fullständig utredning är nödvändig eller ej.

Anmälan inlämnas till Rektor. Rektor kan även själv göra en anmälan.

Anmälan bör innehålla följande uppgifter:

• vilken typ av oredlighet som misstanken avser

• omständigheterna kring den misstänkta vetenskapliga oredligheten

• uppgift som stödjer att den misstänkta oredligheten har skett inom Malmö universitets verksamhetsram

• anmälarens namn, kontaktuppgifter och namnunderskrift

Den anmälde och anmälaren informeras skriftligen om att en förberedande undersökning rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet kommer att påbörjas.

Se ”Beslut – Hantering av misstanke om vetenskaplig oredlighet vid Malmö universitet”.

Forskningsetik

Etikprövningslagen (2003:460) EPL, trädde i kraft 1 januari 2004. Den omfattar grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor, samt omfattas i Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Förändringar i lagen trädde i kraft den 1 april 2008. Sådan forskning som omfattas av Etikprövningslagen ska prövas i en central etikprövningsnämnd eller i en av sex regionala etikprövningsnämnder. För Malmö universitets del finns den regionala nämnden i Lund.

Vid behov av rådgivning inför ansökan till regional Etikprövningsnämnd går det bra att kontakta Forskarservice. Se länk i vänstermenyn.